BECK Zoltán gondolatai a ROMOLÓGIÁRÓL

Mi is a romológia problematikája?

Röviden és laikusan azt lehet erre felelni, hogy a cigányokkal, romákkal foglalkozó tudomány. Ennél azonban jóval mélyebb és bonyolultabb a történet, mint ahogy azt megtudtuk. Egészen a diszciplínák születéséig visszanyúlt Beck Zoltán, és közérthető formában igyekezett nagy gondolkodókat idézve meghozni a konklúziót: a tudományok mindig hatalmi erőterekben születnek, tehát a tudomány nem tiszta játszma. Másik kitérő volt a látens előítéletek kérdése a társadalomban.

Mi is a romológia?

Ha arra keressük a választ, hogy mi a romológia, akkor egy tematikusan rendezett képet kaphatnánk, aminek nincsen diszkurzív ereje. Az elvárás az lenne így, hogy a romológia “megmondja”, milyenek a cigányok/romák, azonban itt nincs semmiféle megmondás. Nem válaszokat keres rájuk vonatkozóan, sokkal inkább azt, hogy eloszlassa, helyére tegye a társadalom által megteremtett, kigondolt cigányképet, az elképzelt, metaforikus cigány képét. Hogy ezt hogyan, miként képzeli a romológia tudománya, egyáltalán milyen is lenne ez az “ideális” kép a cigányságról, arra nem kaptunk választ.

Beck Zoltán előadásában a romológia, a cigányokkal/romákkal foglalkozó diszciplína, diskurzusát kísérli meg leírni, értelmezni, aktivizálni. Bemutatja a romológia kutatástörténetét, tematikus és beszédmódbeli változásait, a kutatástörténet által jelölhető hangsúlyosabb fordulatokat. Körüljárja az elnevezés problematikusságát, a módszertan problematikáját, azt a tudományos erőteret, melyben emancipálódni kíván a romológia.

Létrehozni, amelyik a tudományos diskurzus számára is használható. Értelmezi a benne lévő szövegeket, magát a benne levést, miközben érvényesít egy etnikus horizontot, elkerüli az etnicizálás csapdáját, miközben sejti a szövegek társadalmi szerepvállalásának súlyát, elkerüli a moralizálás csapdáját.

            A romológia tudománytörténete láthatóan azért nehézkesen elmondható, mert személyes-közösségi érdekhálók, intézményesült hatalmi akaratok és folytonos aktualitások íródnak bele, írják át, érvényesítik, vagy éppen érvénytelenítik. A romológia újra- írása egyedül valamiféle dekonstruktív aktusként mehet végbe, máskülönben nem- tudományos, zárt idézetrendszerként létezik. Azaz: nem létező diskurzusként egzisztál, amely folytonosan a maga nevéért száll harcba, miközben kikerüli az önmagára való rákérdezést. Önnönmaga elől való megfutamodása pedig éppen azt az akaratot teszi legitimmé, aminek felszámolására hivatott lenne.

Előadásmódja

Nehéz követni, mert a téma sem könnyű, és ő is nagyon szeret szakszavakat használni, koncertekkel ellentétben itt nagyon szépen, választékosan, szinte irodalmi nyelven beszél. Másrészt mivel nem marad meg egyhelyben, állandóan mászkál – talán úgy, mint a gondolatai az agyában – így nagyon sok mindenbe belekezd és nem biztos, hogy a végére ér annak, amibe belekezdett. Amellett anekdotákat is szeret mesélni, a sztorizás, történetmesélés a lételeme. Ilyenkor gyakran előfordul mégis, hogy elereszt egy-két csúnya szót, de ezzel szerintem csak oldja a hangulatot, vagy épp így éri el azt, hogy érthető legyen, amiről beszél, felkeltse jobban az emberek figyelmét – elvégre arra mindenki felkapja a fejét, hogy „de a mai világban ilyen nincs bazmeg”

A rendezvény megvalósítását az NTP-SZKOLL-16-0001 pályázat támogatta.