PTE TTK Szentágothai János Szakkollégium, Tehetségpont, és Egyesület

Elhelyezkedés és szervezeti felépítés

Mivel szakkollégiumunk szervezeti felépítése két gyakran változó tényező függvénye, s a módosulások leképeződése nemcsak a szervezet íratlan szabályait írja felül, de az írottakat is, ezért relatív gyakorta változnak a szakkollégium statutumai, azaz írásban is rögzített szabályzati rendelkezései.

I. K Ü L V I S Z O N Y O K

Vessünk egy pillantást a körülményekre, a környezetre, a szakkollégium külső kapcsolataira, az inerciarendszerre, amelyen belül a szakkollégium működik.

I.1.) A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium: a Pécsi Tudományegyetem hallgatóiból áll, azaz a PTE egyik szakkollégiuma. A PTE berkein belül tucatnyi, többé kevésbé aktív, többé-kevésbé működő szakkollégium létezik.

I.1.A.) A felettes intézmény, a szakkollégium gazdálkodásáért felelősségvállaló, jogi személyiséggel bíró PTE-n belül annak egyik karához, a Természettudományi Karhoz a szakkollégiumot különös kapcsolat fűzi. Egyrészről ez a kar a szakkollégium léterhozója, az alapításkori életre hívók közül az egyetlen, amelyik a mai napig

a) folyamatosan támogatásban részesíti,

b) helyet ad neki, és

c) státust biztosít a működéséhez, valamint

d) a kar szervezeti és működési szabályzatában, mint igazgatási egység szerepelteti.

Fontos itt rámutatni, hogy a szervezeti hovatartozás miatt NINCS és nem is indokolt, hogy a két (illetve három) fél, azaz a Szakkollégium és a TTK (és végeredményben a PTE) közötti viszonyokat szerződés és/vagy (együttműködési) megállapodás(ok) rendezzé(k).

I.1.B.) Mint ilyen, a  PTE-n belüli önkormányzó hallgatói egység, amely tehetséggondozással is foglalkozik, nemcsak normatív támogatással bír és önálló kötelezettségvállalással rendelkezik, de szükségszerűen kapcsolódik

a) a PTE rektor tehetséggondozásért felelős rektori megbízottjához és a Rektori Hivatal Tehetséggondozási Csoportjához, és

b) a PTE egyetemi (PTE EHÖK) és a TTK HÖK kari (rész-)önkormányzataihoz is,

bár a szakkollégiumi  mozgalom az  I.1B. intézményektől való szigorú elhatárolódás híve, de a mi szakkolink jó kapcsolatokat tart fenn ezen intézményekkel is, végülis a szakkollégiumunk azért önkormányzó, hogy kül- és belviszonyait önállóan alakítsa.

I.2. Szakkollégiumunk – számos civil és nonprofit, valamint kkv munkájának koordinálásával –

I.2.A) a Nemzeti Tehetségpontok hálózatába tartozó TEHETSÉGPONTot, és

I.2.B) az Európai Tehetségpontok hálózatába tartozó EUROPEAN TALENT POINTot tart fenn.

I.3. A szakkollégium köré szerveződött tehetségtámogatók közül külön ki kell emelni a szakkollégium diplomás alumni és oktató tagjai részére, a szakkollégium pályázati tevékenységét támogatni hivatott Szentágothai Szakkollégium Egyesületet.

II. B E L S Ő    S Z E R V E Z E T

Mint a preambulumban jeleztük, szakkollégiumunk szervezeti felépítése két , egy objektív és egy szubjektívebb, minden esetre fluktuáló tényező függvénye. Ezek az egy kollégiumban együtt is lakó hallgatók szakmai összetétele és közéleti aktivitása.

II.1. Önkormányzatiság és demokrácia

A szakkollégium az intézményei és szervezeti egységeit önkormányzati elven, általános választhatóság mellett és egyenlő értékű szavazatokkal, objektív szükségletei alapján, demokratikusan alapítja meg, rendezi szabályzataiban és tölti fel tisztségviselőkkel.