I. Az Egyesület alapadatai Ptk. 3:5. § szerint.

1.§ (1) A pécsi Szent István tér 17. szám alatti Civil Közösségek Házában 2014. szeptember 11. napján összegyűlt természetes személyek – megállapítva, hogy a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium amúgy is a Ptk. 3:63.§ szerinti egyesülethez hasonló formában működik (a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesült, nyilvántartott tagsággal rendelkezik) legalább harmadik éve – Egyesület létrehozását határozzák el.

(2) Az Egyesület jogi személy.

(3) Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, viszont az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

(4) Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

(5) Az alapszabály a Közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával módosítható.

(6) Az Egyesület itt definiált céljai módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata kell.

Az Egyesület Ptk 3:5. § a)-f) szerinti adatai

2.§ Az Egyesület neve: Szentágothai Szakkollégium Egyesület

3.§ Az Egyesület székhelye: H-7621 Pécs, Szent István tér 17. (Székhelynyilatkozat csatolva)

Az Egyesület célja és fő tevékenysége

4.§ (1) Az Egyesület célja a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium (SzJSzK) céljainak támogatása, az SzJSzK pályázati tevékenységéhez jogi keretek – önálló jogi személyiség –  biztosítása.

(2) Az Egyesület különös céljai és fő feladata:

a) transzdiszciplináris képzés biztosítása, amelyben a tanrendben nem szereplő, de a tananyaggal mégis összefüggő témakörök jelennek meg;

b) az Egyesület kiemelt feladata egyúttal a közösségépítés. A közösség a sokoldalú képzési rendszerből adódóan a Szakkollégiumon belül éppen úgy, mint azon kívül nyitottságra törekszik;

c) az Egyesület átfogó, teljeskörű ismeret-közvetítésre törekszik, hitéleti tevékenységet nem folytat, felvételi rendjében nincs tekintettel a vallási hovatartozásra, az ideológiai elkötelezettségre.

d) Az Egyesület az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

da) egyéni és csoportos kutatási programok szakmai és anyagi támogatása;

db) tudományos pályázatokon, konferenciákon részvétel ösztönzése, támogatása;

dc) publikációs lehetőségek elősegítése;

dd) kulturális rendezvények, előadások, kurzusok szervezése;

de) külföldi tanulmányutak szervezése, cserediákprogramok kezdeményezése, bonyolítása;

df) ingyenes vagy támogatott (kedvezményes) nyelvoktatás biztosítása;

dg) kollégiumi férőhelyhez jutás támogatása;

dh) kollégiumi bentlakás részleges vagy teljes összegű támogatása;

di) együttműködés más bel- és külföldi szakkollégiumokkal.

(3) Az Egyesület alapításkori céljainak meghatározása az Ectv. 34.§ (1) a) szerint: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény III. Fejezet a felsőoktatási intézmény működésének alapelvei felsorolásában, az 5. cím alatt, az alapvető működési szabályok között a 11. § (1) bekezdésben állapítja meg, hogy a felsőoktatási intézmény

d) ellátja a tehetséggondozással és a tudomány társadalmi elismertségének növelésével kapcsolatos feladatokat,

e) lehetőséget biztosít arra, hogy az előadások rendjét nem zavarva – egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával látogathassák azok is, akik nem állnak hallgatói jogviszonyban.

A célok támogatása – a (2) bekezdésben felsorolt szolgáltatások nyújtása útján – az Egyesület alapításkori célja.

5.§ Az Egyesület fő tevékenysége a TEÁOR szerint:

8552 ’08          Kulturális képzés

8559 ’08          Mns egyéb oktatás

8560 ’08          Oktatást kiegészítő tevékenység

6.§ Az Egyesületet életre hívó személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét a jelen okirat végén elválaszthatatalanul hozzácsatolt jelenléti aláíró ív is tartalmazza.

Az Egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások

7.§ (1) Mivel a Ptk. 3:9. § (1) szerint a vagyoni hozzájárulás kötelezettsége körében a tag az Egyesület alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben köteles az Egyesület részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni, az Alapszabály évi rendszerességű tagdíj fizetését írja elő. A tagdíjfizetés az alapításkor és tag felvételekor azonnal készpénzben, egyebekben a naptári évhez igazodva, a tárgyév március 15. napjáig teljesítendő. Minden megkezdett naptári év teljes évi tagdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

(2) Kedvezményes éves tagdíj fizetésére az a tag jogosult, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója. A kedvezményes, ún. hallgatói tagdíj a jogviszony fennállásának évében fizethető. A jogviszony fennállását érvényes diákigazolvány bemutatásával lehet igazolni.

Az Alapszabály az alábbi vagyoni hozzájárulást, tárgyat és mértéket állapít meg

 

8.§ (1) A tag által az Egyesület rendelkezésére bocsátott vagyon pénzből (tagdíj, lásd fent; adomány és támogatás) és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat.

(2) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a tag vagyoni értékű jogot ruházhat át az Egyesületre. Ennek körében a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium (SzJSzK) igazgatója, Dr. HATVANI Zsolt Ákos, a kölcsönösség jegyében (lásd: az Egyesület céljai és fő tevékenysége 4. és 5.§§) ingyenesen megosztja az Egyesülettel a SzJSzK címerének és logójának és az ezt tartalmazó pecsétjének (ennek lenyomata az Alapszabály végén található), valamint a Tehetségpont akkreditáció emblémájának minden korlátozás nélküli, a saját névvel együttes használatát.

 

Címer logó NTP logó

 

9.§ Az Egyesület első vezető tisztségviselője az ügyvezető, amely tisztséget 2014. szeptember 11. napjával kezdődően öt év határozott időtartamra, 2019. szeptember 10. napjáig Dr. HATVANI Zsolt Ákos, édesanyja neve SCHAFFER Katalin, H-7626 Pécs, Kiss Ernő utca 43. sz. alatti lakos önállóan tölti be.