A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karon 2004-ben alapított, transz- és multidiszciplináris szemléletű PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium elsődlegesen a tudás- és műveltség átadással, a tudományszervezéssel, a tehetségneveléssel és a közösségszervezéssel foglalkozva segíti elő az egyetem hallgatóinak tudományos fejlődését, műveltségük gyarapítását és jellemük formálását. Alaptevékenységei mellett Tehetségpontként jelentős feladatokat lát el a középiskolai diákok képzésével, illetve a Természettudományi Kar hallgatói utánpótlásában.

Az egyetemen zajló tudományátadás keretében a Szakkollégium döntően Campus Credit formában hirdet különböző tudományterületekhez tartozó tantárgyakat (rendszeres előadásokat, szemináriumokat és gyakorlatokat, illetve előadássorozatokat), a tudományszervezés során mértékadó konferenciákra való eljutását és az azokra való felkészülést támogatja (a saját szervezésű, nagy múltú, közel húsz évre visszatekintő Szentágothai Multidiszciplináris Konferencia (JSMC)  megrendezése mellett), a közösségszervezést pedig a kulturált hallgatói élet szempontjából fontos kirándulásokkal, rendezvényekkel és tréningekkel formálja kedvező irányba. A protestáns-humanista értékrenden alapuló Szakkollégium holisztikus megközelítésben a hallgató személyiségének egészét, tudományos és szakmai ismereteit, valamint akadémiai és emberi jellemét is az európai értékek irányába mozdítja elő. Ennek érdekében válogatott, a tudományos életben elismert, iskolateremtő oktatói azonos mértékben helyeznek hangsúlyt az akadémiai műveltség és a humanista értékek átadására. Nyitott és befogadó jellegű szemléletmódjának köszönhetően, a protestáns elvekkel és általános emberi alapértékkel összhangban segíti az alulról jövő kezdeményezéseket, különösen a hallgatói és oktatói közösségek létrejöttét. Ennek során támogatja a Szakkollégium értékeivel összhangban lévő a hallgatói önszerveződést, teret engedve a természet- és bölcsészettudományos hallgatóknak a kutatói szakosztályok és klubok létesítésére. A különböző célú és tartalmú programok mellett Tehetségpontot működtetve határozottan elkötelezett a középiskolai tehetséggondozás irányába is.

A Szakkollégium értékrendjét a vezetőtestületben jelenlévő akadémiai és egyetemi fokozattal rendelkező, elismert oktatók, különösen prof. dr. Gábriel Róbert egyetemi tanár, prof. dr. Andreas Hejj egyetemi tanár, prof. Dr. Komlósi László Imre, Prof. Dr. Szentpéteri L József, dr. Hatvani Zsolt Ákos PhD szakkollégiumi igazgató és dr. habil. Pauler Gábor egyetemi docens, szakkollégiumi vezető oktatató mozdítják elő és biztosítják.

A tudományátadással összefüggésben a Szakkollégium tanulmányi kínálatának meghatározó részét a változatos formában és témakörökben meghirdetett tantárgyak alkotják. A Szakkollégium hiánypótló módon lehetőséget biztosít a kötött egyetemi hálótervekben és tantárgyi tantervekben adminisztrációs és formai okokból nem szereplő, ugyanakkor a hallgatók tudományos és munkaerőpiaci életpályájának szempontjából kulcsfontosságú témakörök oktatása előtt. A Szakkollégium nyitott és befogadó értékrendjét mutatja, hogy a Szakkollégium elveivel és értékeivel, másfelől a hallgatók tudományos, műveltségi és munkaerőpiaci érdekeivel, valamint jellemfejlődésével összeegyeztethető tantárgyakat adminisztrációs akadályok nélküli felveszi képzési kínálatába, támogatva ezzel a tudás- és műveltségátadás folyamatát. A Campus Credit segítségével ezek a tantárgyak előzetes akkreditáció és befogadás esetén a PTE különböző szakjain tanuló hallgatók előtt egységesen elérhetők. Kiemelhető, hogy a Szakkollégium egyértelműen tudásszervező, tudásátadó és tudásépítő platformot biztosít karoktól és tudományterületektől függetlenül bármely, a Szakkollégium alapelveinek megfelelő oktató számára. Ennek szellemiségében a Szakkollégium interdiszciplináris képzési kínálatával és az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó közösségszervező és közösségépítő programjaival, valamint rendszeres konferenciáival meghatározó szerepet játszik a Pécsi Tudományegyetem hallgatói tudományos igényű műveltségének, szakirányos akadémiai és munkaerőpiaci jellegű felkészültségének bővítésében, valamint szemléletmódjuk szélesítésében, formálásában. A kutatószféra szempontjából nélkülözhetetlen tudományos utánpótlásban, tehetségnevelésben és tehetséggondozásban is élenjáró, a tehetségek felfedezése és fejlesztése iránt elkötelezett Szakkollégiumban elérhető, szinte kizárólag minősített oktatók és tantárgyfelelősök engedélyével meghirdetett és megtartott tantárgyak, valamint programsorozatok tudományterületenként jól elkülöníthető képzési témákat ölelnek fel.

A Szakkollégium tantárgyai a természettudomány, a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, a jogtudomány és az orvostudomány, valamint a gazdaságtudomány területén helyezkednek el, szinte minden esetben tudományközi (transz- és interdiszciplináris) szemléletmóddal és igénnyel közelítik meg, illetve dolgozzák fel az egyes témaköröket. A felsőoktatás viszonylatában közérthetően előadott tantárgyak a tudományos, a munkaerőpiaci és a társadalmi jellegű hasznosulást azonos mértékben veszik figyelembe. Ebből adódóan a Szakkollégium úgy biztosítja az oktatók és hallgatók szakmai és akadémiai kibontakozásának lehetőségét, hogy figyelembe veszi az akadémiai (tudományos) szféra és a versenyszféra elvárásait, az érdekek összeegyeztetését széles tantárgykínálattal és tantárgyi tartalommal segíti elő.  A Szakkollégiumban a 2011–2021 között minősített oktatókhoz és témakörökhöz kapcsolódó olyan iskolák és tagozatok alakultak ki, amelyek mind a tudományos utánpótlás nevelésben, mind a munkaerőpiaci (elsősorban a versenyszférában történő) elhelyezkedés megalapozásában, mind a hallgatók szemléletmódjának formálásában egyértelműen szerepet játszottak és játszanak. A Szakkollégiumban számos tantárgy és programsorozat került meghirdetésre 2011 és 2021 között, az alábbiakban a teljesség igénye nélkül a rendszeresnek, vagy hosszú időtávon keresztül meghirdetett előadások és programok rendszerezésén keresztül formálunk képet a szervezet működéséről.

A Szakkollégium irányelveivel és támogatásával az elmúlt 10 évben kiemelt és állandó szerep jutott azoknak a magas színvonalú, piacképes informatikai és gazdaságinformatikai képzéseknek, illetve az azokhoz kapcsolódó versenyeknek, amelyekkel több egyetemi hallgató sikeresen alapozta meg munkaerőpiaci pályafutását, és nyerte el első pozícióját a versenyszférában (pl.: SAP Hungary Kft., IT Services). A Szakkollégium életében iskolateremtő, tudás és közösségszervező szerepet töltött be a PTE TTK Matematika és Informatikai Intézet számos kiváló oktatója, kiemelten a Természettudományi Kar minősített SAP oktatója, dr. Pauler Gábor tanár úr. A döntően gazdaságinformatikai jellegű képzések kezdetben elsősorban az Excel ismeretekre (adatbázisok, cellaképletek, makroprogramozás, adatbázis csatolások), később a piacképes FOREX kereskedő robot programozásra, a Lego Mindstroms robot programozásra, a PHP – Java – Android programozása, valamint 2014-től folyamatosan (2021-ig és jelenleg is) a magas hallgatói létszámmal és érdeklődéssel  – felhasználói és programozói megközelítésben – oktatott SAP vállalatirányítási rendszerek moduljaira terjedtek ki. A Szakkollégium és a PTE Természettudományi Kar vezetősége, illetve dr. Pauler Gábor kezdeményezésére a Szakkollégium teret adott az IT Services Hungary és a Természettudományi Kar szervezésében indult SAP Szuperkurzusnak. A tantárgyak mellett szintén a Szakkollégium képzési kínálatát gazdagították az egy–egy félévben meghirdetett „Számítási módszerek a kvantuminfomatikában”, valamint a „Tudományos programozás Python-nyelven” szakkurzusok. A programozással kapcsolatos informatikai tantárgyak elsősorban háziversenyekre és nem egyetemi szervezésű versenyekre (ÁRKÁD robotprogramozás, nagykanizsai Hackaton programozói verseny) készítették fel a hallgatókat.

A Szakkollégium piacképes informatikai megoldások iránti elkötelezettségét mutatja, hogy rendszeresen segíti a PTE Természettudományi Karon évente megrendezésre kerülő térinformatikai szaknap (GIS Day) rendezvényeit. A korábbi szemeszterekben a szakinformatikai tantárgyakat egészítette ki, színesítve és gazdagítva a nagy népszerűségnek örvendő „Fikció és valóság: Internet” című előadássorozat. A gazdaságtudományokhoz kapcsolódik a dr. Pauler Gábor szakkollégiumi vezető oktató által vezetett, hallgatói versennyel zárult IQlub képzései. A vállalkozások létesítéséhez szükséges tudás és kompetenciák keretében a brainstorming, a fókuszcsoportok, a kérdőíves felmérések, a költségtervezés és a piacszegmentációk szerepeltek. A programsorozat népszerűségét mutatja, hogy a Szakkollégium 2017-ben a Tehetségpont és a Mentor Program „Bossconnect” képzésének keretében cégvezetők támogatják tanácsokkal és a legalább ilyen lényeges kapcsolatokkal pályakezdő fiatalokat nagyvállalati és vállalati karrierjükben.

A természettudományok tekintetében, az informatikai tantárgyak mellett kiemelhető a Jeges Károly Fizikus Kutatói Klub, a biológia és földrajztudományok művelésével foglalkozó Természetrajzi Kutatói Klub, valamint a Kálmánchey Zoltán Sporttudományi Hallgatói Kutatókör hallgatói indítványozásra történő létrehozása. A folyamatban jelentős szerepet játszott a 2014/15-ös egyetemi tanév őszi szemeszterében megrendezésre került fizikus csütörtök csapatépítő program, majd a 2015/2016-os tanévben folyamatosan működő Fizikus Kutatói Klubban szervezett szaktantárgyi előadássorozat, valamint a fizikus gólyák beilleszkedésének támogatása. A természettudományos szakmai műhelyek rendszeres tevékenységét mutatja a Fizikus Kutatói Klub keretében szisztematikusan megrendezett Jeges Tea programsorozat, valamint tematikus eseményei (hétvégi közösségépítő szakmai összejövetelek, karácsonyi rendezvények). Hasonló aktivitást mutat a Kálmánchey Zoltán Kutatókör is, amely amellett, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készíti fel hallgatóit, rendszeres programjaiban szerepelnek a közösségszervező és közösségépítő gasztronómiai estek, valamint a TTK testnevelési szakjainak középiskolai népszerűsítése.

A bölcsészettudomány területén elsősorban a pszichológiai és a pedagógiai tantárgyak jellemezték a Szakkollégium képzésének törzskínálatát. Az egy-egy szemeszterben megrendezésre került pszichológiai témájú előadások során Andres Hejj professzor úr és Révész György professzor úr előadásai, valamint Simon Ilona tanárnő stúdiumai keltették fel a hallgatóság érdeklődését. A rendszeresen meghirdetett pedagógiai szemináriumok között a munkaerőpiaci hasznosíthatósága, elsősorban az eredményes állásinterjúk miatt is kiemelt népszerűségnek örvendtek Szentpéteri József tanár úr, tréner „Sell Yourself” öneladási technikákat felvonultató több szemeszteren keresztül futó előadássorozatai, valamint más szempontból Bányai Sándor általános élménypedagógia kurzusai. A bölcsészettudományokat egészíti ki Andreas Hejj professzor úr és Hatvani Zsolt tanár ú, tarokk tudományokkal foglalkozó, nagy hagyományokra visszatekintő rendszeres, közel minden szemeszterben meghirdetett szemináriumsorozata. A Szakkollégium hangsúlyt helyez a tudomány és a hit összeegyeztetésére, ennek keretében Simon Ilona tanárnő rendszeres természettudomány és vallás kapcsolatával foglalkozó előadásai emelhetők ki. A szakkollégium transzdiszciplináris jellegét és befogadókészségét mutatja a történelem szakon tanuló szakkollégiumi tagok által kezdeményezett Katus László Történész Kutatói Klub létrehozása. A bölcsészettudomány területén működő Klub tevékenységének súlyát mutatja a Szakkollégium részéről támogatott, és a PTE BTK Történettudományi Intézete által 2019 tavaszán közösen szervezett „Életpályák a forradalmak sodrában 1918-1920” konferencia, valamint szintén a Katus László Történész Klub részéről szervezett, Marx örökségéről szóló kerekasztalbeszélgetés (dr. Hahner Péter előadó és dr. Bebesi György moderátor) bevonásával.

A szaktantárgyi műveltségek átadása mellett a Szakkollégium a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatban és a felelős egyén jellemének kialakításához a szaktantárgyakhoz hasonló súllyal kezeli az egyén, a család és a társadalom szempontjából egyaránt meghatározó egészségtudatos nevelés és a prevenció szerepét. Ehhez kapcsolódóan az alkohológia és az addiktológia témakörébe tartozó, kiemelten magas hallgatói érdeklődést eredményező tantárgyak, előadássorozatok és témakörök folyamatosan jellemezték a 2011 és 2021 közötti szemeszterek kínálatát. Az addiktológia és alkohológia mint problématerület súlyát és a Szakkollégium ezzel szembeni elkötelezettségét, illetve interdiszciplináris szemléletét jól mutatja, hogy az egyes oktatók a jogtudomány (és a kriminalisztika), a természettudomány (orvostudomány és biokémia), valamint a bölcsészettudomány (szociológia) oldaláról közelítették meg a problémakört előadássorozatukban. Az egészségtudatos életvezetés formálását segíti a gasztronómia biológiai és kémiai alapjaival foglalkozó, dr. Gábriel Róbert biológus professzor úr által vezetett és rendszeresen, közel minden szemeszterben meghirdetett tantárgy.

Az előadások és szemináriumok mellett a Szakkollégium jelentős tudományszervező és tehetségnevelő munkát folytat. Ennek keretében hozzásegíti tagjait és az egyetem hallgatóit különböző szervezésű, elsősorban interdiszciplináris jellegű konferenciákon való részvételhez. A tudásmegosztás és a tudományos utánpótlás tekintetében kulcsszerepet játszik a 2004-től évente megrendezett, országosan elismert és nagy hagyományú Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia. A saját szervezésű és rendezésű konferencia mellett a Szakkollégium támogatja a más konferenciákon való előadói részvételt is. Ezek közül kiemelhető a Pécsi Tudományegyetem keretében rendezett Grastány Szakkollégium konferenciája és az Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia mellett hazai vonatkozásban a Szegedi Tudományegyetemen évente megrendezésre kerülő, a Móra Ferenc Szakkollégium által szervezett III. Interdiszciplináris Konferencia, illetve Kolozsváron a SAPIENTA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karán szintén évente szervezett Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, valamint az Erdélyi Magyar Természettudományi Egyesület, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola konferenciája. A felsoroltak mellett a Szakkollégium segítette hallgatóinak eljutását az Eötvös konferenciára, a PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Szakosztály konferenciájára, a GIS Day, a Honismereti Konferencia és az Energetikai és Elektrotechnikai Konferencia rendezvényeire.

A közösségépítés tekintetében kiemelten lényegesek a kirándulások, a szakmai műhelylátogatások és a szakkollégiumi rendezvények. A külföldi utazások helyszínei közül kiemelkedik Bosnia-Montenegro, Plitvicei tavak, valamint az erdélyi és kárpátaljai egyetemek, főiskolákkal való jó kapcsolatnak köszönhetően Kolozsvár, Marosvásárhely és Beregszász is. A határon túli helyszíneken a tudományos konferenciák mellett szakkollégiumi találkozókon és táborokban is részt veszek a szakkollégium tagjai. A közösségépítés szempontjából is meghatározó tanulmányi kirándulások más helyszínei Magyarországon találhatók, és elsősorban a Szakkollégium kutatói klubjaihoz és tantárgyaihoz kapcsolódnak. A Jeges Károly Fizikus Kutatói Klub tevékenységével van összefüggésben az atomerőmű látogatás, a preventív jellegű kulturált és felelősségteljes alkoholfogyasztáshoz kapcsolódnak a sörgyár- és pincelátogatások, a bor és pálinkakostolók, a csapatépítő sörfőzések, valamint a hagyományos évnyitó Vince napok Siklóson. A gasztronómiai tantárgyakhoz, és a Kálmánchey Zoltán Kutatókörhöz kapcsolódik a hagyományokra visszatekintő malacsütés. A hallgatói életet színesítik a Szakkollégium szervezésében zajló moziestek, könyvbemutatók és aktuális témákat (migráció, fenntartható fejlődés, globális felmelegedés és modern tudomány, mesterséges megtermékenyítés etikai oldalának protestáns és katolikus értelmezése) feldolgozó vitaestek. A közösségi életet a fentiek mellett jelentősen építi és formálja az esti társasjátékok, különösen a szemeszterkezdő Perudó játékestek.

APTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium a fentiekben vázlatosan bemutatott, változatos formában megnyilvánuló tudásátadó, tudományszervező és közösségépítő munkájával járul hozzá a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak tudományos, szakmai és emberi jellemének fejlődéséhez.