Ezen az oldalon a Szakkollégiumunk szervezetét és működését szabályozó irataink tekinthetőek meg.

Az Alapító Okirat ITT:

SZJSZK_alapito_okirat_120627

Kér érdekesség is van ezt illetően, amire felhívjuk a figyelmet: egyik, hogy az Alapító okiratot is módosítottuk, tehát a hatályos alapító okiratunk fiatalabb, mint az alapított szervezet. Ennek az újraalapításnak számtalan üzenete közül kiemelnénk, hogy a szakkollégiumi tagság önkormányzó akarata az alapító intézmények a PTE TTK, a Református Egyház, az Unitárius Egyház, a PTE ÁOK Anatómiai Intézet és hazai Evangélikus Egyház alapítói minőségét elismerte, valamint azt hogy a Szakkollégium Protestáns elköteleződését megerősítette.

Mindezen elismerésekkel egyidejűen, de a változtatások igényével, az alapító személyek (Prof. DR. KOMLÓSI László Imre és Prof. DR. GÁBRIEL Róbert egyetemi tanárok, mint alapító elnökök) változatlanul hagyása mellett, tisztük változatlan meghagyásával a kompetenciájukat a harmadik egységes szerkezetbe foglalt Szerzeti és Működési Szabályzatban újradefiniálta.

A Tagfelvételi Bizottság Ügyrendje meg ITT:

SzJSzk_TB_Ugyrend_160202

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Pécsett, 2004. december hó 1. napján összejött alapítók kimondták a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium a Karon 2004. december 1. napjával megalapítását, egyben a PTE TTK Kari Tanács jelen volt titkárát felkérték, hogy az Alapító Okiratot terjessze jóváhagyás végett a Kari Tanács legközelebbi ülése elé.

Kivonat a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Tanács 2004. december 15. napján megtartott ülésének határozataiból:

A Kari Tanács ülésén a 27 (Huszonhét) szavazati jogú tag közül 25 (Huszonöt) fő vett részt személyesen (22), illetve képviseltette magát szavazásra is felhatalmazott megbízottal (3). A személyi ügyek szavazásának időpontjára három fő – elfoglaltsága miatt – az ülésről távozott.

TTK 101/2004 (XII. 15.) KT. sz. határozat

A Szentágothai János Szakkollégium megalapításáról

A Kari Tanács – vita után – a szöveges módosító javaslatok figyelembe vétele mellett 24 (Huszonnégy) igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, viszont 1 (Egy) tartózkodás mellett megállapította, hogy a Szentágothai János Protestáns Szakkollégium a Karon 2004. december 1. napjával megalakult, egyben elfogadta a Szakkollégium Alapító okiratát. Az Alapító okirat – a Kari Tanács által javasolt – szöveges módosításait a Tanács titkára a szövegben átvezeti.

A Kari Tanács felhívja a Szakkollégium képviselőit, hogy a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét 2005. március 31. napjáig készítsék el és nyújtsák be elfogadásra a Kari Tanács elé.

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2012. június 27. napján tartott évi rendes közgyűlésén, ahol a 67 fő tagból 22 (Huszonkettő) fő tag személyesen megjelent, a levezető elnök előterjesztésében, rövid vita után, nyílt szavazással 22 (Huszonkettő) Igen szavazttal véleményt nyilvánított.

2/2012(VI.27.) KGY. sz. közgyűlési határozat

Vélemény-nyilvánítás az alapító okirat szövegmódosításainak javaslatairól

A Közgyűlés – részletes ismertetést megvitatást követően, nyílt szavazással – 22 (Huszonkettő) Igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a legközelebbi határozatképes rendes közgyűlés számára elfogadásra javasolja az alapító okirat módosításainak egységes szerkezetbe foglalt megszövegezését.

7/2012(IX.26.) KGY. sz. közgyűlési határozat

Az Alapító Okirat első – egységes szerkezetbe foglalt – módosításának elfogadásáról

A saját, 2012. június 27. napján tett vélemény-nyilvánítás alapján a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2012. szeptember 26. napján tartott évi rendes közgyűlésén, ahol a 38 (Harmincnyolc) fő tagból 32 fő tag személyesen megjelent, a levezető elnök előterjesztésében, rövid vita után, nyílt szavazással 32 (Harminckettő) Igen szavazttal, Nem szavazat és tartózkodás nélkül döntött a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium Alapító Okiratának első – egységes szerkezetbe foglalt – módosításának elfogadásáról.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat

A Szakkollégium SzMSz-ének története – bár azzal kifejezett párhuzamot mutat – még az Alapító Okiraténál is hányattatottabb képet nyújt.

Kzdhetjük azzal, hogy – mint azt az Alapító Okiratnál idéztük – az alapítást jóváhagyó Kari Tanácsi határozatban is láthattuk: a Kari Tanács felhívta a Szakkollégium képviselőit, hogy a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét 2005. március 31. napjáig készítsék el és nyújtsák be elfogadásra a Kari Tanács elé.

Nem valószínű, hogy a szakkollégium autonómiája vagy önkormányzatisága miatt, a Kari Tanács sosem tűzhette napirendre a Szakkollégium SzMSz-ének elfogadását. Egyszerűen a Szakkollégium akkori vezetése inkább a lelkiséget tartotta szem előtt, és sem a szervezet sem a működés szabályozását, sem pedig annak bárki mással való – lett légyen az Kari Tanács vagy Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma – elfogadtatását fontosnak nem ítélte.

Így aztán, ha volt ha nem, de ebből az időszakból nem maradt fent sem a Kari Tanács által elfogadott, sem pedig el sem fogadott SzMSz vagy annak tervezete.

A Szakkollégium fennmaradt első SzMSz-e ugyan címében nem tartalmazza a „módosítás” szót, de a fellelt file nevében igen. Szűkszavú záradéka szerint a 2006. november 28. napján kelt szövegváltozatot a Szakkolégium Közgyűlése egyhangúan elfogadta. Mivel korábbi szövegre nem leltünk, ezt a szövegváltozatot tettük meg első SzMSz-nek, és a változtatásokat (módosításokat) innentől számítjuk.

Ugyanazen hiányosság, tehát a módosítottság nem jelzése lelhető fel a következő, a 2007. december 5-i SzMSz szövegváltozatban, amely tehát az első egységes szerkezetbe foglalt SzMSz-módosítás a mi mostani felfogásunk szerint.

A fetni hiányosságok ellenére ez az SzMSz jól fungált öt évig, azaz 2012-ig, amikor is felgyűltek az indokok a naprakésszé tételhez. A 2012. június 27-i közgyűlés, amely szabályosan, azonban olyan szerencsétlen időpontban kerlüt összehívásra, hogy pótközgyűlése is határozatképtelen lett Alapító Okirat (teljes tagság 2/3) és SzMSz-módosítás (jelenlévő tagok 2/3-a) minősített szavazati aránya megszerzéséhez, mindkét tárgyban csak ajánlást fogalmazott meg, azaz:

3/2012(VI.27.) KGY. sz. közgyűlési határozat

Vélemény-nyilvánítás az SzMSz szövegmódosításainak javaslatairól

A Közgyűlés – részletes ismertetést megvitatást követően, nyílt szavazással – 22 (Huszonkettő) Igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a legközelebbi határozatképes rendes közgyűlés számára elfogadásra javasolja az SzMSz második módosításának egységes szerkezetbe foglalt megszövegezését. Azaz:

8/2012(IX.26.) KGY. sz. közgyűlési határozat

Az SzMSz második – egységes szerkezetbe foglalt – módosításának elfogadásáról 

A saját, 2012. június 27. napján tett vélemény-nyilvánítás alapján a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2012. szeptember 26. napján tartott évi rendes közgyűlésén, ahol a 38 (Harmincnyolc) fő tagból 32 fő tag személyesen megjelent, a levezető elnök előterjesztésében, rövid vita után, nyílt szavazással 32 (Harminckettő) Igen szavazttal, Nem szavazat és tartózkodás nélkül döntött a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium SzMSz-ének második – egységes szerkezetbe foglalt – módosításának elfogadásáról.

A hatályba lépés – tekintettel a féléves előzményre – 2012. október. 1. napja.

Bár a 2013. szeptember 12-i közgyűlés Tagfelvételi Bizottságól és annak munkájáról hozott határozatai érinthették volna az SzMSz-t, itt nem került napirendre annak bővítése, csak a 2014. június 17-i közgyűlés fogadott el új SzMSz-t, sorrendben a harmadik, egyéges szerkezetbe foglalt módosítást, amely 2014. július 1. napjától jelenleg is hatályban van.