A

PTE TTK SZENTÁGOTHAI JÁNOS

PROTESTÁNS SZAKKOLLÉGIUM (SZJSZ)

 

SZERVEZETI ÉS MŰŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

– egységes szerkezetbe foglalt –

HAMADIK MÓDOSÍTÁSA

 

A SZJSZ (a továbbiakban itt: a Szakkollégium) a felsőoktatást kiegészítő képzést folytató bentlakásos intézmény sajátos belső tanulmányi rendszerrel és önkormányzatisággal. Felsőoktatási kiegészítő képzést A képzés soránfolytat, kiemelt jelentőséget tulajdonít az idegennyelv-ismeretnek, az anyanyelvi készségnek, az általános vitakészségnek, a kultúrtörténeti, a vallástudományi, a közéleti, művészetismereti fejlesztésnek. A központilag szervezett plenáris programok mellett támogat minden szakmai irányú, akár egyéni hallgatói diákkezdeményezést. Szolgáltatásokkal, technikai eszközökkel igyekszik segíteni tagjai művelődését, tudományos tevékenységét, közösségi életét.

A Szakkollégium 2012. szeptember 26. napján tartott közgyűlésén, ahol a 38 (Harmincnyolc) fő tagból 32 (Harminckettő) fő tag személyesen megjelent, nyílt szavazással 32 (Harminckettő) Igen szavazttal döntött a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának harmadik – egységes szerkezetbe foglalt – módosításának elfogadásáról. Az így módosított Szervezeti és Működési Szabályzat –tekintettel a féléves előkészítő munkákra – 2012. október 1. napjával lépett hatályba.

Azonban a folyamatosan változó tagság miatt az operatív szervező titkári pozíció helyett 2014. július 1. napjától: egy, az elért eredmények nyilvántartását végző és a működés színvonalának fenntartását biztosító szakkollégium igazgató intézményének bevezetése látszik szükségesnek.

I. TAGSÁG

A szakkollégium tagjai:

a felvételi szabályzatnak megfelelően felvett hallgatók. Felvehető a Pécsi Tudományegyetem nappali tagozatos hallgatója, nem vehető fel, akit a tanács (SzT) jogerős határozattal korábban a Szakkollégium tagjai sorából azonnali hatállyal kizárt. Kizárható, aki azért, hogy a szakkollégium tagjai sorába felvételt nyerjen valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, hamis adatokat közöl, a valós adatokat eltitkolja, megtévesztő módon jár el. Ha a felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság (FB) bűncselekmény elkövetéséről (pl. közokirat hamisítás) szerez tudomást a felvételiző azonnali kizárása mellett intézkedik a megfelelő eljárás megindításáról.

szakkollégiumi tanárok

Az alapítók képviselői, ha aláírják a belépési nyilatkoztatot, illetve ha befizetik a tagdA SZAKKOLLÉGIUM GAZDÁLKODÁSA

1.§ Az SzakkollégiumZJSZ fenntartója a Pécsi Tudományegyetem (Természettudományi Kar). Természettudományi Kara (TTK) és a Baranyai Református Egyházmegye (BRE). A PTE TTK fenntartási kötelezettsége az SZJSZ működéséhez az infrastruktúra és technikai berendezések biztosítása. A BRE az egyetemi református lelkészség költségvetéséből készpénzzel finanszírozza a programokat.

További források: (javasolt változtatás: Források: … Az első bekezdés törlendő, attól, hogy az szjsz fenntartója a PTE.)

2.§       (1) ForA Szakkollégium gazdálkodásának bevételeirásai:

a) a tagdíjak;

b) az alapítók támogatása;

c) a pályázati forrásokból;

a) a tagok által fizetett díjak:

Hallgatói tagdíj: évi 200 forint

a) Oktatói tagdíj: évi 1000 forint

d) szponzorok, alapítók, külső személyek hozzájárulása;

(2) A tagdíj méréke:

a) Hallgatói tagdíj: évi 1000 forint;

b) Oktatói tagdíj: évi 2000 forint.

(3) A tagdíj megfizetése a szakkollégiumi tagsági jogviszony alapja. ábólA tagdíj megfizetését, és ezzel a tagságot, a szakkollégiumi igazgatója tartja nyilván.

II. A SZAKKOLLÉGIUM SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

A) A Törlendő minden pont, ami az AO-ban már szerepel: 1, 2, 3, 4,

A KÖZGYŰLÉS

3.§ (1) A közgyűlést a tagok összessége alkotja. A Kközgyűlés a Sszakkollégium legfőbb döntéshozó szerve., döntéseit határozatként hozza meg, ülései nyilvánosak. A Közgyűlést a tagok összessége alkotja.

(2) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, a döntéseit határozatként hozza meg.

(3) A Kközgyűlést félévente legalább egyszer össze kell hívni. A Kközgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól legalább öthét nappal előbb a tagokat Ee-mail-ben vagy postán értesíteni kell.

(4) A közgyűlést összehívhatja:

a) a szakkolégium igazgatóval egyeztetve bármelyik tisztségviselő összehívhatja

b) az összes tag 25 százalékanegyede

a szakkollégiumi tanácshoz z (SzT)-hez benyújtott írásbeli indítvánnyal. Ez esetben az SzT valamelyik tagja az elnök tudtával köteles a közgyűlést az indítványban megjelölt időpontban, helyen és napirendi pontokkal összehívni.

4.§ (1) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok egyszerű többsége (rendes tagok 50 százaléka +1 fő) jelen van.

(2) A Közgyűlés meghirdetésével egy időben ki lehet tűzni a pótközgyűlés időpontját, legkorábban a rendes közgyűlés után két órával.

(3) A Pótközgyűlésen csak az eredeti Közgyűlés napirendi pontjai tárgyalhatók, és a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

 

5.§ (1) A Kközgyűlést a szakkollégium igazatója vezeti le, 30 napon túli akadályoztatása esetén bármelyik tisztségviselő vezetheti le.

(2) ennek távollétében a vezető tanár, az ügyvivő, illetve ennek akadályoztatása esetén a vezető szenior vagy az általa felkért tag vezeti. AAz ülésről az ülés titkára jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv hitelesítésére az ülés elején két tagot kell kijelölni. Az elkészített jegyzőkönyvet és az ülésen hozott határozatokat a Kközgyűlés után legkésőbb öt napon belülpal a tagoknak Ee-mailben el kell küldeni a tagoknak. A jegyzőkönyv hitelesítésére az ülés elején két tagot kell kijelölni.

(3) A Kközgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg. Személyi kérdésekben titkos szavazás tartandó. A szavazatokat az ülés titkára számolja meg.

(4) Minősített többség szükséges az alábbi esetekben:

a) rendes tagok kétharmadának támogató szavazata a vezető tanár megválasztásához valamint az alapító okirat, és

b) a jelenlévő tagok kétharmadának támogatása a szervezeti és működési szabályzat

elfogadásához, módosításához.

 

6.§ (1) A Kközgyűlés dönt:

a) az alapító okiratról és a szervezeti és működési szabályzatról;

a) tisztségviselők személyéről;

b) az SZT választható tisztségviselőinek személyéről

c) a Ttanácsz SzT (SZT) éves beszámolójának elfogadásáról;

d) a rendes tag kizárásáról;

e) a tagdíj mértékéről;

f) egyéb, a tagok vagy az SzT által indítványozott kérdésekben.

(2) A Közgyűlés javaslattal élhet:

a) A Közgyűlés javaslatot tehet az SzT felé a programokat illetően;

b) A Közgyűlés véleményt nyilváníthat minden, a Szakkollégiumot és a szakkollégiumi mozgalmat érintő kérdésben.

B): A SZAKKOLLÉGIUMI A TANÁCS

7.§ (1) A Szakkollégiumi Tanács (SZT)z SzT a a Ss Szakkollégium legfelsőbb irányító és ügyintéző szerve.

(2) Az SzT tagjai: az alapító elnök és társelnök, az igazgató, a vezető tanár, a seniorok.

(3) A választott SzT tagok – ha a Szabályzat másképpen nem rendelkezik – mandátuma három évig tart.

 

8.§ (1) Az SzT-t az igazgatóval egyeztetve bármelyik SZT-tag összehívhatja.

(2) Az SzT tagjai: az elnök, a társelnök, a vezető tanár; a mindenkori egyetemi református lelkész mint a Szakkollégium ügyvivője, három szenior.

Az SzT választ elnököt és társelnököt.

A választott SzT tagok mandátuma három évig tart.Az SzT szükség szerint, de legalább félévente évente ülésezik. Az üléseket az igazgató, 30 napot meghaladó akadályoztatása esetén bármelyik SZT tag levezetheti.ennek távolléte esetén a vezető tanár vagy az ügyvivő vagy a vezető szenior vezeti le.

(3) A jegyzőkönyvéret az ülés titkára felevezetil, s az igazgató gondoskodik aaz SzT döntéseinekt nyilvánosságra hozzataláról. A jegyzőkönyv hitelesítésére az ülés elején két tagot kell kijelölni.

 

9.§ (1) Az SzT feladatai, hatásköre:

a) Összehívja a közgyűlést, jJavaslatokat terjeszt a Kközgyűlés eléelé, Váltopzás: Javaslatokat terjeszt a közgy. Elé. Az öswszehívja a közgyűlést korávbban már szabályozott dolog.

b) két Kközgyűlés között a Kközgyűlés döntéseinek végrehajtása,

c) évente beszámol munkájáról és gazdálkodásáról a Kközgyűlésnek,

d) A Sszakkollégiumi szabályzatookk módosításáainak kidolgozása,

e) A szakkollégiumi munka szervezése, előadások, kurzusok hirdetése, a folyó ügyek vitele, bonyolítása

f) fegyelmi ügyekben eljárás.

(2) Az SzT ülései:

a) Az SzT-t az elnök, a társelnök vagy a vezető tanár, vagy három SzT-tag együttesen hívhatja össze (Bármely tagja összehívhatja az elnökkel, társelnökkel egyeztetve

a) ülései a szakkollégiumi tagságok számára nyilvánosak,

b) Az SzT ülése 50 százalékos részvétel mellett határozatképes, határozatképtelenség esetén új ülést kell összehívni,

c) A levezető zárt ülést rendelhet el személyi kérdésekben.

d) Az SzT köteles tárgyalni bármely szakkollégiumi tag írásban benyújtott előterjesztését,

e) határozatait, döntéseit köteles a Közgyűlés számára hozzáférhetővé tenni.

(3) A titkár a döntésekről nyilvántartást vezet, e dokumentumok nyilvánosak, azok tartalmáról a Szakkollégium tagjai tájékoztatást kérhetnek. Fölösleges pont, volt már róla szó a 6. pontban)Az SzT tagjainak joga:

a) szavazati joggal részt vesz Aaz SzT ülésein,

a) egyidejűleg betölthet más, a kKözgyűlés által meghatározott pozíciót is.TITKÁRA: Az egyik szenior (különben nem lenne ott az SZT-ben)Az egyik szeniornyomonköveti a gazdálkodást, beszedi a tagdíjakat, Segíti a programszervezést, kapcsolatot tart a tagokkal, a sajtóval

a) Figyeli a pályázatokat

a) Egyúttal, mint a szakkollégium jegyzője vezeti a közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyveket, nyilvánosságra hozza a döntéseket

a) Felügyeli a szakkollégium munkájának törvényességét, az SZMSZ betartását

b) Feladatait részben átvállalhatják a szeniorok, a vezető tanár és az ügyvivő

C) AZ: ALAPÍTÓ ELNÖK

10.§ (1) Az Alapító Elnök a Szakkollégium képviselője. A képviselet jogát egyes esetben a Szakkollégium tisztségviselőjére vagy tagjára ruházhatja.

(2) Az Alapító Elnöki címet a SzT választjatitkos szavazással adományozza. Inkább válassza a közgyűlés – a demokratizmust a pályázatban is elvárták)Az Alapító Elnök megbízatásaandátuma visszavonásig szól.

11.§ Az Alapító Elnök feladatai:

a) képviseli a szakkollégiumot, az igazgató felkérésre eljár annak ügyeiben;

b) az SzT egyetértésével irányítja és felügyeli a szakkollégium tudományos, szakmai tevékenységét, gazdálkodását.

D) AZ ALAPÍTÓ: TÁRSELNÖK

12.§ (1) Az Alapító Társelnök a Sszakkollégium alapszabályában foglalt szellemiségének őrzője.

Az Alapító Társelnök címet a Közgyűlés titkos szavazással adományozza.

Csak a Pécsi Tudományegyetem tudományos fokozattal rendelkező oktatója lehet. Az SzT választja.

Az SzT választja Inkább válassza a közgyűlés – a demokratizmust a pályázatban is elvárták)

(2) Az Alapító Társelnök megbízatása visszavonásigMandátuma hár szól.

(3) A tanácsbanTárselnöknek a SzT és a kKözgyűlésben ülésén a szellemiséget érintő kérdésekben vétójoga van.

SA Társelnök szükség szerint levezeti a Kközgyűlést, illetve a tSzTanács ülését.

(4) Az igazgató felkérésére kKépviseli a Sszakkollégiumot

E) A: VEZETŐ TANÁR

13.§ (1) A Szakkollégium Vezető Tanára a PTE oktatója, vagy doktori ösztöndíjas hallgatója lehet.

(2) A közgyűlés választja kétharmados többséggelA Vezető Tanárt a Közgyűlés választja nyílt szavazással, egyszerű többséggel, megbízatásaMandátuma három évre szól.

(3) Összehívja az SzT-t  (Fölösleges, volt már róla szó)A Vezető Tanár rRészt vesz a Szakkollégium programjainak szervezésben, segíti a Sszakkollégium szakmai munkáját, intézi ügyeit.Levezeti a tanács üléseit(Fölösleges, volt már róla szó)

F) A: SZENIOROK

14.§ (1) A Közgyűlés a tagok közül nyílt szavazással három szeniort választ (lehetőség szerint különböző évfolyamokról).

(2) A Senior kKépviselik a tagokat, azok meghatározható csoportját az SzT-ben. A Senior megbízatásan

Mandátumuk három évre szól.

(3) SMinden szenior segítik a programszervezést –lebonyolítást, a szakkollégium folyó ügyeinek intézésétA három szenior közül választ a közgyűlés vezető szeniort, aki a teljes tagság képviseletében eljár az SzT-ben.

(4) A Senior segíti a programszervezést és –lebonyolítást, a szakkollégium folyó ügyeinek intézését.

G): A SZAKKOLLÉGIUM IGAZGATÓ

15.§ (1) A Közgyűlés a tagok közül titkos szavazással választja a szakkollégium igazgatót.

(2) A Szakkollégium igazgató:

a) összeállítja és vitára valmint elfogadásra előkészíti a Szakkollégium stratégiáját és módosításait;

b) az elfogadtott stratégia alapján éves működési tervet dolgoz ki;

c) nyomon követi a Szakkollégium gazdálkodását;

d) felügyeli a tagnyilvántartást és a tagdíjak befizetését;

e) segíti a programszervezést, kapcsolatot tart a tagokkal, a sajtóval;

f) gondozza a Szakkollégium honlapját, irányítja a média-megjelenéseket;

g) kapcsolatot ápol a Szentágothai Szakkollégium Tehetségpont tagjaival, koordinálja együttműködésüket;

h) monitorozza a Szakollégium tevékenységét;

i) szervezi a Szakkollégium megjelenését országos és nemzetközi fórumokon;

j) figyeli a pályázatokat és összefogja a Szakkollégium pályázati tevékenységét.

(3) A Szakkollégium igazgatója eEgyúttal, mint a Szakkollégium jegyzője, gondoskodik a közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyvek vezetéslről, nyilvánosságra hozza a döntéseket.

(4) Az igazgató fFelügyeli a sSzakkollégium munkájának törvényességét, az SZMSZ betartását.

(5) Az igazgató közvetít a tagság és az alapító elnökök között; a seniorok, és a vezető tanár fFeladatait segíti, koordinája.

H) A: TUTOROK

16.§ (1) A Szakkollégium felsőbb éves tagja munkaterve benyújtásával, írásban mentességet kérhet a szemináriumok látogatásától az SzT-től, amelyik a tag önálló, tudományos (a Szakkollégium szellemiségével egyező) munkája felügyeletére szakmai tutort rendel.

(2) A tutorok felügyelete mellett dolgozó kollégisták végzett munkájukról beszámolnak a szakkollégiumnak, és azt írásban leadják. A beszámolót a tutor láttamozza.

III. A TAGFELVÉTELI ELJÁRÁS

17.§ A Szakkollégiumz SZT minden tanév elején nyilvános nyitórendezvényt tart. Az ezen megjelenő jelentkezők közül a SzTtanács elbeszélgetéssel választ új tagokatalapján választja ki az új tagokat. A felvételi eljárást az SzT legalább három tagja (Felvételi Bizottság, FB) vezeti le.

Az FB elnököt választ. Minek elnök?

Az FB az SZT jóváhagyásával dönt a következő évi felvételi eljárás időpontjairól, meghirdetéséről, lebonyolításának technikai és tartalmi feltételeiről.

Az FB a meghozott döntések értelmében bonyolítja le a felvételi eljárást.

A beérkezett pályázati anyagokat az FB tagjai egyénileg értékelik, majd többségi szavazással döntenek a végeredményről. Szavazategyenlőség esetén az FB elnök döntése a mérvadó. Az utolsó mondat fölösleges, ha nincs elnök, illetve mert három tagnál nem lehet szavazategyenlőség

A felvételi anyagok személyes adatokat tartalmazhatnak, kezelésük során a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni.

Az FB jogosult rendkívüli felvételi pályázatot (pótfelvételi pályázatot) kiírni, amennyiben ezt a körülmények indokolttá teszik.

Szükség esetén az SZT külön eljárási rendet dolgoz ki a felvétel lebonyolításáról. Ezt a felvételi szabályzatot a közgyűlésnek egyszerű többséggel kell elfogadnia.

(1) Két tag ajánlása mellett tudományos önéletrajz és kutatási tevékenység rövid leírása csatolásával a SzT év közben is vehet fel tagot.

(2) E jogát az SZT eseti vagy határozott időtartamra (pl. év, tanév) Tagfelvételi Bizottságra ruházhatja át. A Tagfelvételi Bizottság tagjait a Közgyűlés nyivános szavazással egyszerű többséggel a hallgató tagok közül választja meg.

IV. A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG

18.§ (1) Javaslat: az V. pont törlése: szabályozza az AOKizárja magát a SzakkKollégium tagjainak sorából, aki:

a) az alapképzésben vállalt kötelezettségéinek nem tud megfelelni;

b) tanulmányi kötelezettségeinek nem tud eleget tenni;

c) a kollégium rendjét súlyosan megsérti;

d) a szakkollégium rendjét súlyosan megsérti.

(2) Jogosult a tagság fenntartására, aki önhibáján kívül (pl. betegség vagy külföldi szakmai tanulmányút) nem tudta teljesíteni tanulmányi kötelezettségeit.

(3) A szakkollégiumi tagság megszűnik:

a) tagdíj nemfizetéssel;

b) a tagságról történt lemondással;

c) halállal;

d) kizárással.

 

19.§ A tag, akinek tagsága megszűnik, vagy azt az SzT azonnali hatállyal megszünteti, köteles a Szakkollégiumot nyolc napon belül elhagyni, a szakkollégium tulajdonát képező használati és berendezési tárgyakat jegyzőkönyv ellenében átadni.

20.§ (1) Fegyelmi eljárás megindításáról, illetőleg annak elutasításáról az SzT dönt.

(2) Az eljárás során az SzT köteles minden olyan körülményről tájékozódni, mely a fegyelmi felelősség fennállásának eldöntéséhez szükséges.

(3) Fegyelmi felelősség kérdésében az SzT egyszerű többséggel hozott határozattal dönt. A határozatot írásba kell foglalni, és kézbesíteni kell az eljárás alá vont kollégistának.

(4) A határozat ellen az eljárás alá vont kollégista fellebbezhet a Közgyűlésnél, a fellebbezést az SzT-nek kell benyújtania a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül. A fellebbezés a határozat végrehajtására nézve halasztó hatállyal bír. A Közgyűlés vonatkozó döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

V. A SZAKKOLLÉGIUM MEGSZŰNÉSE

21.§ A Szakkollégium megszűnik, ha feloszlását a Közgyűlés minősített többséggel kimondja. Megszűnés esetén a Szakkollégium vagyona és iratai a PTE TTK illetve annak jogutódja tulajdonába mennek át, azzal, hogy a Szakkollégium vagyona kizárólag tehetséggondozás céljra fordítható.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22.§ (1) A Szabályzatot hatályon kívül helyezni csak a helyében hatályba lépő szabályzat egyidejű melfoagadása mellett lehet.

(2) A Szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére az SzT jogosult.

(3) A Dokumentumban HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK:

– Szakkollégium:          PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium

– Szabályzat:               a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzat– FB:    felvételi bizottsága

– SzT:                          Szakkollégiumi Tanács

 

 

 

Tartalomjegyzék


I………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

A SZAKKOLLÉGIUM GAZDÁLKODÁSA……………………………………………………………………………… 1

II. A SZAKKOLLÉGIUM SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI……………………………………………………. 1

A) A KÖZGYŰLÉS……………………………………………………………………………………………………………… 1

B) A SZAKKOLLÉGIUMI TANÁCS………………………………………………………………………………………… 2

C) AZ ALAPÍTÓ ELNÖK……………………………………………………………………………………………………… 3

D) AZ ALAPÍTÓ TÁRSELNÖK……………………………………………………………………………………………… 3

E) A VEZETŐ TANÁR…………………………………………………………………………………………………………. 3

F) A SENIOR…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

G) A SZAKKOLLÉGIUM IGAZGATÓ……………………………………………………………………………………… 4

H) A TUTOROK………………………………………………………………………………………………………………… 4

III. A TAGFELVÉTELI ELJÁRÁS………………………………………………………………………………………… 4

IV. A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG…………………………………………………………………………………….. 4

V. A SZAKKOLLÉGIUM MEGSZŰNÉSE………………………………………………………………………………. 5

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK……………………………………………………………………………………………. 5

Tartalomjegyzék…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

Záradékok:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

 

Záradékok:

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2012. június 27. napján tartott évi rendes közgyűlésén, ahol a 67 (Hatvanhét) fő tagból 22 (Huszonkettő) fő tag személyesen megjelent, a levezető elnök előterjesztésében, rövid vita után, nyílt szavazással az alábbi vélemény-nyilvánítás született:

3/2012(VI.27.) KGY. sz. közgyűlési határozat

Vélemény-nyilvánítás az szmsz szövegmódosításainak javaslatairól

A Közgyűlés – részletes ismertetést megvitatást követően, nyílt szavazással – 22 (Huszonkettő) Igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a legközelebbi határozatképes rendes közgyűlés számára elfogadásra javasolja a szervezeti és működési szabályzat módosításainak egységes szerkezetbe foglalt megszövegezését.

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2012. szeptember 26. napján tartott évi rendes közgyűlésén, ahol a 38 (Harmincnyolc) fő tagból 32 (Harminckettő) fő tag személyesen megjelent, a levezető elnök előterjesztésében, rövid vita után, nyílt szavazással az alábbi  hatáozat született:

32 (Harminckettő) Igen szavazttal, Nem szavazat és tartózkodás nélkül döntött a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának harmadik – egységes szerkezetbe foglalt – módosításának elfogadásáról. Az így módosított Szervezeti és Működési Szabályzat –tekintettel a féléves előkészítő munkákra – 2012. október 1. napjával lép hatályba.

SzJSzK.4/2014(VI.17.) KGY. sz. közgyűlési határozat

Döntés a szakollégiumi szmsz harmadik, a módosításokkal egyéges szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2014. június 17. napján tartott évi rendes közgyűlésének PÓT-KÖZGYŰLÉSÉN, ahol a 61 (Hatvanegy) fő tagból 34 (Harmincnégy) fő tag személyesen megjelent, a levezető elnök előterjesztésében, rövid vita után, nyílt szavazással az alábbi  határozat született:

32 (Harminckettő) Igen szavazttal, Nem szavazat és tartózkodás nélkül döntött a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának harmadik – egységes szerkezetbe foglalt – módosításának elfogadásáról. Az így módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. július 1. napjával lép hatályba.