A „KUTATÓI KLUB”-ok és a „SZAKOSZTÁLY”-ok a Szakkollégium hivatalos önszerveződései, a formális és az informális közötti szervezeti egységei. Közös tudományterületet művelők esetében kutatói klubról beszélünk, de a testnevelőknél testhez állóbbnak illetve a míves hímes tojást festőknél adekvátabbnak érzetük a szakspecifikus „szakosztály” kifejezést használni.

Ami mind a kutatói klubokban, mind a szakosztályokban közös, az az önkéntesség, az önszerveződés, a nyitottság és az informális szerveződés. Reméljük, hogy a jelenlegi  négy kutatói klubunk és szakosztályunk meggyökeresedik, nem lesz kérész-életű, bár tudjuk, hogy ez igény-függő, és gyakorta egy-két központi szervező-egyéniséghez kötődik.

Íme, a Fizikus Kutatói Klub 2016. február 2. napján a Közgyűlés által elfogadott MŰKÖDÉSI RENDJE:

 1. PreambulumA Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Pécsi Helyi Bizottság (Mafihe PHB), valamint a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium – a továbbiakban: a Szakkollégium – egyes tagjai (7 fő, akikből 5 fő egyben a Szakkollégium tagja) 2015. november 17. napján a Szakkollégium szervezeti keretein belül ún. egyéb szervezeti egység (Szakmai Kutatói Klub) létrehozását határozták el. A Szakmai Kutatói Klub neve: Fizikus Kutatói Klub, s működésének rendjét 2022 november 7. napján az alábbiakban határozták meg.

   

  PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium

  JEGES Károly Fizikus Kutatói Klub

  Működési Rend

  Tervezet.ver3.0

  2022 november 7.

   

   

  1.§ (1) A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) 16.A§-a szerint a Szakkollégium tagjai tudományterületük elmélyültebb művelésére szabadon szerveződhetnek.

  (2) E szerveződéseket Szakmai Kutatói Kluboknak nevezik.

  (3) A Fizikus Kutatói Klub (a továbbiakban: a Klub) működése során a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium Alapító Okiratának és SzMSz-ének rendelkezéseit betartja.

   

  2.§ (1) A Klub legfőbb vezető szerve a tagok összessége alkotta Közgyűlés

  (2) A Klub működtető és irányító szerve az Elnökség. Az Elnökség tagjai az elnök, a titkár és a szakmai vezető.

  (3) Az elnök:

  1. Irányítja a Klub működését.
  2. Képviseli a Klubot a külső fórumokon, ideértve a Szakkollégiumot.
  3. Elkészíti a Klub éves beszámolóját a Szakkollégium számára.
  4. Összehívja a Klub közgyűlését és megbeszéléseit.

  (4) A titkár:

  1. Az elnök akadályoztatása esetén összehívja a Klub közgyűlését és megbeszéléseit.
  2. Végzi a Klub működésének hivatalos dokumentálását.
  3. Felelős a Klub tagok nyilvántartásáért.

  (5) A szakmai vezető támogatja, irányítja és segíti a tagok szakmai munkáját.

  3.§ A tisztségviselők megnevezése:

  1. a) A Klub elnöke: ……………..
  2. b) A Klub titkára ………………
  3. c) A Klub szakmai vezetője Dr. Márton Zsuzsanna.egyetemi docens

  4.§ A tagi jogviszony létrejöttén kívüli ügyekről a Klub tagjai a Klub közgyűlésén közösen döntenek.

  5.§ A  Klub megbeszéléseit a  Klub elnöke hívja össze.

  1. a) A Klub megbeszéléseit legalább havonta össze kell hívni.
  2. b) A Klub megbeszélését legalább 3 tag kezdeményezése esetén össze kell hívni.

  6.§ A tagi jogviszony létrejöttének menete és feltételei:

  1. A Szakkollégium azon tagjai, akik a Mafihe Pécsi Helyi Bizottságának is tagjai, saját választásuk szerint automatikusan tagnak minősülnek.
  2. Az SzMSz szerint a Klub tagjainak legalább 2/3-a Szakkollégium tagjai közül kerül ki.
  3. A Klub tagjai azon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi polgárok lehetnek, akik fizikával vagy annak valamely határterületével foglalkoznak.
  4. A tagjelöltek tagi jogviszonyának létrejöttéről az Elnökség titkos szavazással dönt.

  7.§ A  Klub tervezett tevékenységei:

  1. A tagok kutatási területeinek egymással való megismertetése úgy prezentációs, mind irányított beszélgetések formájában, illetve ezen tagok felkészülésének segítése különböző versenyekre, konferenciákra.
  2. Szakmai tudományos előadások szervezése Jeges Tea néven félévente egy alkalommal; egyéb tudományos előadások szervezése.
  3. Szakmai célú kirándulások szervezése.
  4. Közreműködés a PTE Fizika Szakhét szervezésében.
  5. A Fizika BSc, Fizikus MSc és Fizikatanár MA szakos hallgatók projektjeinek képviselése a Szakkollégiumon belül.
  6. Törekvés a Fizika BSc, Fizikus MSc és Fizikatanár MA szakos hallgatók projektjeinek képviselésére a Fizikai Intézeten belül.
  7. Szakmai ösztöndíjak, rendezvények és gyakornoki lehetőségek kommunikációja.
  8. Közösségépítő rendezvények szervezése.