Mivel Szakkollégiumunk szervezeti felépítése két gyakran változó tényező függvénye, s a módosulások leképeződése nemcsak a szervezet íratlan szabályait írja felül, de az írottakat is, ezért relatív gyakorta változnak a szakkollégium statutumai, azaz írásban is rögzített szabályzati rendelkezései.

 

I. K Ü L V I S Z O N Y O K

Vessünk egy pillantást a körülményekre, a környezetre, a szakkollégium külső kapcsolataira, az inerciarendszerre, amelyen belül a szakkollégium működik.

I.1.) A PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium: jellemzően a Pécsi Tudományegyetem karainak hallgatóiból áll, azaz a PTE egyik szakkollégiuma. A PTE berkein belül tucatnyi, többé kevésbé aktív, többé-kevésbé működő szakkollégium létezik.

I.1.A.) A felettes intézmény, a szakkollégium gazdálkodásáért felelősségvállaló, jogi személyiséggel bíró PTE-n belül annak egyik karához, a Természettudományi Karhoz a szakkollégiumot különös kapcsolat fűzi. Egyrészről ez a kar a szakkollégium léterhozója, az alapításkori életre hívók közül az egyetlen, amelyik a mai napig

a) folyamatosan támogatásban részesíti,

b) helyet ad neki, és

c) státust biztosít a működéséhez, valamint

d) a kar szervezeti és működési szabályzatában, mint igazgatási egység szerepelteti.

Fontos itt rámutatni, hogy a szervezeti hovatartozás miatt NINCS és nem is indokolt, hogy a két (illetve három) fél, azaz a Szakkollégium és a TTK (és végeredményben a PTE) közötti viszonyokat szerződés és/vagy (együttműködési) megállapodás(ok) rendezzé(k).

I.1.B.) Mint ilyen, a  PTE-n belüli önkormányzó hallgatói egység, amely tehetséggondozással is foglalkozik, nemcsak normatív támogatással bír és önálló kötelezettségvállalással rendelkezik, de szükségszerűen kapcsolódik

a) a PTE rektor tehetséggondozásért felelős rektori megbízottjához és a Rektori Hivatal Tehetséggondozási Csoportjához, és a Hallgatói Szolgáltatási Központ-hoz is;

b) a PTE egyetemi (PTE EHÖK) és a TTK HÖK kari (rész-)önkormányzataihoz és,

bár a szakkollégiumi  mozgalom az  I.1B. intézményektől való szigorú elhatárolódás híve, de a mi szakkolink jó kapcsolatokat tart fenn ezen intézményekkel is, végülis a szakkollégiumunk azért önkormányzó, hogy kül- és belviszonyait önállóan alakítsa.

I.2. Szakkollégiumunk – számos civil és nonprofit, valamint kkv munkájának koordinálásával –

I.2.A) a Nemzeti Tehetségpontok hálózatába tartozó TEHETSÉGPONTot, és

I.2.B) az Európai Tehetségpontok hálózatába tartozó EUROPEAN TALENT POINTot üzemeltet, tart fenn.

I.3. A szakkollégium köré szerveződött tehetségtámogatók közül külön ki kell emelni a szakkollégium diplomás alumni és oktató tagjai részére, a szakkollégium pályázati tevékenységét támogatni hivatott Szentágothai Szakkollégium Egyesületet.

 

emlékfák ültetése a Szentágothai Parkban, egy Szentágothai unokával

szakkollégiumi kapcsolatok pálinka mustra Szegeden

Szeged, pálinka-mustra, KOVÁCS Attilával 

II. B E L S Ő    S Z E R V E Z E T

Mint a preambulumban jeleztük, szakkollégiumunk szervezeti felépítése két , egy objektív és egy szubjektívebb, minden esetre fluktuáló tényező függvénye. Ezek az egy kollégiumban együtt is lakó hallgatók szakmai összetétele és közéleti aktivitása.

II.1. Önkormányzatiság és demokrácia

II.1. a. A szakkollégium az intézményei és szervezeti egységeit önkormányzati elven, általános választhatóság mellett és egyenlő értékű szavazatokkal, objektív szükségletei alapján, demokratikusan alapítja meg, rendezi szabályzataiban és tölti fel tisztségviselőkkel.

II.1. b. Le nem írt elv, de folyamatosan érvényesülő gyakorlat, hogy a Szakkollégium oktató tagjainak indítványozási és javaslattételi joguk van, s a döntéshozatalban szavazás útján nem vesznek részt. (az alapítók, az igazgató és a (vezető) tanárok sem.)

II.1. c. A döntéseket meghozók a hallgatók maguk, MA, MSc, BA és BSc szakos hallgatók + 1-2 PhD-hallgató senior.

II.1. d. A Szakkollégium és a kutatói klubok szervei kizárólag hallgatókból állnak, döntéseiket az igazgató köteles elfogadni és azok érvényesülését előmozdítani.

III. A szakkollégium szervezeti egységei

A szakkollégium szervezeti egységei.

III.1. a TAGFELVÉTELI BIZOTTSÁG és

III.2 a PROGRAMBIZOTTSÁG

működésük, eljárásuk rendjét önállóan állapítják meg.

A PhD-hallgatók gyűjtőhelye a Egyesület.