A

PTE TTK SZENTÁGOTHAI JÁNOS

PROTESTÁNS SZAKKOLLÉGIUM (SZJSZ)

 

SZERVEZETI ÉS MŰŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

– egységes szerkezetbe foglalt –

MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

 

A SZJSZ (a továbbiakban itt: a Szakkollégium) a felsőoktatást kiegészítő képzést folytató bentlakásos intézmény sajátos belső tanulmányi rendszerrel és önkormányzatisággal. Felsőoktatási kiegészítő képzést A képzés soránfolytat, kiemelt jelentőséget tulajdonít az idegennyelv-ismeretnek, az anyanyelvi készségnek, az általános vitakészségnek, a kultúrtörténeti, a vallástudományi, a közéleti, művészetismereti fejlesztésnek. A központilag szervezett plenáris programok mellett támogat minden szakmai irányú, akár egyéni hallgatói diákkezdeményezést. Szolgáltatásokkal, technikai eszközökkel igyekszik segíteni tagjai művelődését, tudományos tevékenységét, közösségi életét.

I. TAGSÁG

A szakkollégium tagjai:

a felvételi szabályzatnak megfelelően felvett hallgatók. Felvehető a Pécsi Tudományegyetem nappali tagozatos hallgatója, nem vehető fel, akit a tanács (SzT) jogerős határozattal korábban a Szakkollégium tagjai sorából azonnali hatállyal kizárt. Kizárható, aki azért, hogy a szakkollégium tagjai sorába felvételt nyerjen valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, hamis adatokat közöl, a valós adatokat eltitkolja, megtévesztő módon jár el. Ha a felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság (FB) bűncselekmény elkövetéséről (pl. közokirat hamisítás) szerez tudomást a felvételiző azonnali kizárása mellett intézkedik a megfelelő eljárás megindításáról.

szakkollégiumi tanárok

Az alapítók képviselői, ha aláírják a belépési nyilatkoztatot, illetve ha befizetik a tagdA SZAKKOLLÉGIUM GAZDÁLKODÁSA

1.§ Az SzakkollégiumZJSZ fenntartója a Pécsi Tudományegyetem (Természettudományi Kar). Természettudományi Kara (TTK) és a Baranyai Református Egyházmegye (BRE). A PTE TTK fenntartási kötelezettsége az SZJSZ működéséhez az infrastruktúra és technikai berendezések biztosítása. A BRE az egyetemi református lelkészség költségvetéséből készpénzzel finanszírozza a programokat.

További források: (javasolt változtatás: Források: … Az első bekezdés törlendő, attól, hogy az szjsz fenntartója a PTE.)

2.§       (1) ForA Szakkollégium gazdálkodásának bevételeirásai:

a) a tagdíjak

b) az alapítók támogatása

c) a pályázati forrásokból,

a) a tagok által fizetett díjak:

Hallgatói tagdíj: évi 200 forint

a) Oktatói tagdíj: évi 1000 forint

d) szponzorok, alapítók, külső személyek hozzájárulása

(2) A tagdíj méréke:

a) Hallgatói tagdíj: évi 1000 forint

b) Oktatói tagdíj: évi 2000 forint

(3) A tagdíj megfizetése a szakkollégiumi tagsági jogviszony alapja. ábólA tagdíj megfizetését, és ezzel a tagságot, a szervező titkár tartja nyilván.

II. A SZAKKOLLÉGIUM SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

A) A Törlendő minden pont, ami az AO-ban már szerepel: 1, 2, 3, 4,

A KÖZGYŰLÉS

3.§ (1) A közgyűlést a tagok összessége alkotja. A Kközgyűlés a Sszakkollégium legfőbb döntéshozó szerve., döntéseit határozatként hozza meg, ülései nyilvánosak. A Közgyűlést a tagok összessége alkotja.

(2) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, a döntéseit határozatként hozza meg.

(3) A Kközgyűlést félévente legalább egyszer össze kell hívni. A Kközgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól legalább öthét nappal előbb a tagokat Ee-mail-ben vagy postán értesíteni kell.

(4) A közgyűlést összehívhatja

Az elnökkel, társelnökkel egyeztetve bármelyik tisztségviselő összehívhatja

az összes tag 25 százalékanegyede a szakkollégiumi tanácshoz z (SzT)-hez benyújtott írásbeli indítvánnyal. Ez esetben az SzT valamelyik tagja az elnök tudtával köteles a közgyűlést az indítványban megjelölt időpontban, helyen és napirendi pontokkal összehívni.

4.§ (1) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok egyszerű többsége (rendes tagok 50 százaléka +1 fő) jelen van.

(2) A Közgyűlés meghirdetésével egy időben ki lehet tűzni a pótközgyűlés időpontját, legkorábban a rendes közgyűlés után két órával.

(3) A Pótközgyűlésen csak az eredeti Közgyűlés napirendi pontjai tárgyalhatók, és a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

 

5.§ (1) A Kközgyűlést az elnök vagy , akadályoztatása esetén a társelnök vezeti le, 30 napon túli akadályoztatásuk esetén bármelyik tisztségviselő vezetheti le.

(2) ennek távollétében a vezető tanár, az ügyvivő, illetve ennek akadályoztatása esetén a vezető szenior vagy az általa felkért tag vezeti. AAz ülésről a titkár jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv hitelesítésére az ülés elején két tagot kell kijelölni. Az elkészített jegyzőkönyvet és az ülésen hozott határozatokat a Kközgyűlés után legkésőbb öt napon belülpal a tagoknak Ee-mailben el kell küldeni a tagoknak. A jegyzőkönyv hitelesítésére az ülés elején két tagot kell kijelölni.

(3) A Kközgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg. Személyi kérdésekben titkos szavazás tartandó. A szavazatokat a titkár számolja meg.

(4) Minősített többség szükséges

a) rendes tagok kétharmadának támogató szavazata a vezető tanár megválasztásához valamint az alapító okirat, és

b) a jelenlévő tagok kétharmadának támogatása a szervezeti és működési szabályzat

elfogadásához, módosításához.

 

6.§ (1) A Kközgyűlés dönt:

a) az alapító okiratról és a szervezeti és működési szabályzatról,

a) tisztségviselők személyéről

b) az SZT választható tisztségviselőinek személyéről

c) a Ttanácsz SzT (SZT) éves beszámolójának elfogadásáról,

d) a rendes tag kizárásáról,

e) a tagdíj mértékéről

f) egyéb, a tagok vagy az SzT által indítványozott kérdésekben.

(2) A Közgyűlés javaslattal élhet:

a) A Közgyűlés javaslatot tehet az SzT felé a programokat illetően

b) A Közgyűlés javaslatot tesz egyéb, hatáskörén kívülálló kérdésekben.

B): A SZAKKOLLÉGIUMI A TANÁCS

7.§ (1) A Szakkollégiumi Tanács (SZT)z SzT a a Ss Szakkollégium legfelsőbb irányító és ügyintéző szerve.

(2) Az SzT tagjai: elnök, társelnök, vezető tanár,; szervező titkár, seniorok.

(3) A választott SzT tagok mandátuma három évig tart.

 

8.§ (1) Az SzT-t az elnökkel és a társelnökkel egyeztetve bármelyik SZT-tag összehívhatja.

(2) Az SzT tagjai: az elnök, a társelnök, a vezető tanár; a mindenkori egyetemi református lelkész mint a Szakkollégium ügyvivője, három szenior.

Az SzT választ elnököt és társelnököt.

A választott SzT tagok mandátuma három évig tart.Az SzT szükség szerint, de legalább félévente évente ülésezik. Az üléseket az elnök vagy, távolléte esetén a társelnök, 30 napot meghaladó akadályoztatásuk esetén bármelyik SZT tag levezetheti.ennek távolléte esetén a vezető tanár vagy az ügyvivő vagy a vezető szenior vezeti le.

(3) A jegyzőkönyvéret a szervező titkár felevezetil, aki gondoskodik aaz SzT döntéseinekt nyilvánosságra hozzataláról. A jegyzőkönyv hitelesítésére az ülés elején két tagot kell kijelölni.

 

9.§ (1) Az SzT feladatai, hatásköre:

a)     Összehívja a közgyűlést, jJavaslatokat terjeszt a Kközgyűlés eléelé, Váltopzás: Javaslatokat terjeszt a közgy. Elé. Az öswszehívja a közgyűlést korávbban már szabályozott dolog.

b)    két Kközgyűlés között a Kközgyűlés döntéseinek végrehajtása,

c)     évente beszámol munkájáról és gazdálkodásáról a Kközgyűlésnek,

d)    A Sszakkollégiumi szabályzatookk módosításáainak kidolgozása,

e)     A szakkollégiumi munka szervezése, előadások, kurzusok hirdetése, a folyó ügyek vitele, bonyolítása

f) fegyelmi ügyekben eljárás.

(2) Az SzT ülései:

a) Az SzT-t az elnök, a társelnök vagy a vezető tanár, vagy három SzT-tag együttesen hívhatja össze (Bármely tagja összehívhatja az elnökkel, társelnökkel egyeztetve

a)     ülései a szakkollégiumi tagságok számára nyilvánosak,

b)    Az SzT ülése 50 százalékos részvétel mellett határozatképes, határozatképtelenség esetén új ülést kell összehívni,

c)     A levezető elnök zárt ülést rendelhet el személyi kérdésekben.

d)    Az SzT köteles tárgyalni bármely szakkollégiumi tag írásban benyújtott előterjesztését,

e)     határozatait, döntéseit köteles a Közgyűlés számára hozzáférhetővé tenni,

(3) A titkár a döntésekről nyilvántartást vezet, e dokumentumok nyilvánosak, azok tartalmáról a Szakkollégium tagjai tájékoztatást kérhetnek. Fölösleges pont, volt már róla szó a 6. pontban)Az SzT tagjainak joga:

a)     szavazati joggal részt vesz Aaz SzT ülésein,

a) egyidejűleg betölthet más, a kKözgyűlés által meghatározott pozíciót is.TITKÁRA: Az egyik szenior (különben nem lenne ott az SZT-ben)Az egyik szeniornyomonköveti a gazdálkodást, beszedi a tagdíjakat, Segíti a programszervezést, kapcsolatot tart a tagokkal, a sajtóval

a) Figyeli a pályázatokat

a) Egyúttal, mint a szakkollégium jegyzője vezeti a közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyveket, nyilvánosságra hozza a döntéseket

a) Felügyeli a szakkollégium munkájának törvényességét, az SZMSZ betartását

b)    Feladatait részben átvállalhatják a szeniorok, a vezető tanár és az ügyvivő

 

C) AZ: ELNÖK

10.§ (1) Az Elnök a Szakkollégium képviselője. A képviselet jogát egyes esetben a Szakkollégium tisztségviselőjére vagy tagjára ruházhatja. ElnökCsak a Pécsi Tudományegyetem tudományos fokozattal rendelkező oktatója választhatólehet.

(2) Az Elnököt a SzT választjatitkos szavazással választja. Inkább válassza a közgyűlés – a demokratizmust a pályázatban is elvárták)Az Elnök

megbízatásaandátuma három évre szól.

11.§ Az Elnök feladatai:

a)     képviseli a szakkollégiumot, eljár annak ügyeiben,

b)    Az SzT egyetértésével irányítja és felügyeli a szakkollégium tudományos, szakmai tevékenységét, gazdálkodását.

D) A: TÁRSELNÖK

12.§ (1) A Társelnök a Sszakkollégium alapszabályában foglalt szellemiségének őrzője.

A Társelnököt a SzT titkos szavazással választja a Pécsi Tudományegyetem tudományos fokozattal rendelkező oktatói közül.

Csak a Pécsi Tudományegyetem tudományos fokozattal rendelkező oktatója lehet. Az SzT választja.

Az SzT választja Inkább válassza a közgyűlés – a demokratizmust a pályázatban is elvárták)

(2) A Társelnök megbízatása Mandátuma hárhárom évre szól.

(3) A tanácsbanTárselnöknek a SzT és a kKözgyűlésben ülésén a szellemiséget érintő kérdésekben vétójoga van.

SA Társelnök szükség szerint levezeti a Kközgyűlést, illetve a tSzTanács ülését.

(4) Az elnök jóváhagyásával kKépviseli a Sszakkollégiumot

E) A: VEZETŐ TANÁR

13.§ (1) A Szakkollégium Vezető Tanára a PTE oktatója, vagy doktori ösztöndíjas hallgatója lehet.

(2) A közgyűlés választja kétharmados többséggelA Vezető Tanárt a SzT választja nyílt szavazással, egyszerű többséggel, megbízatásaMandátuma három évre szól.

(3) Összehívja az SzT-t  (Fölösleges, volt már róla szó)A Vezető Tanár rRészt vesz a Szakkollégium programjainak szervezésben, segíti a Sszakkollégium szakmai munkáját, intézi folyó ügyeit.Levezeti a tanács üléseit(Fölösleges, volt már róla szó)

F) A: SZENIOROK

14.§ (1) A Közgyűlés a tagok közül nyílt szavazással három szeniort választ (lehetőség szerint különböző évfolyamokról).

(2) A Senior kKépviselik a tagokat, azok meghatározható csoportját az SzT-ben. A Senior megbízatásan

Mandátumuk három évre szól.

(3) SMinden szenior segítik a programszervezést –lebonyolítást, a szakkollégium folyó ügyeinek intézésétA három szenior közül választ a közgyűlés vezető szeniort (ez nem lehet a titkár), aki a teljes tagság képviseletében eljár az SzT-ben.

(4) A Senior segíti a programszervezést és –lebonyolítást, a szakkollégium folyó ügyeinek intézését.

G): A SZERVEZŐ TITKÁR

15.§ (1) A Közgyűlés a tagok közül nyílt szavazással egy szervező titkárt választ

(2) A Szervező Titkár

a) nyomon követi a gazdálkodást, beszedi a tagdíjakat,

b) segíti a programszervezést, kapcsolatot tart a tagokkal, a sajtóval

c) figyeli a pályázatokat.

(3) A Szervező Titkár eEgyúttal, mint a szakkollégium jegyzője, vezeti a közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyveket, nyilvánosságra hozza a döntéseket.

(4) A Szervező Titkár fFelügyeli a sSzakkollégium munkájának törvényességét, az SZMSZ betartását

(5) A Szervező Titkár fFeladatait részben átvállalhatják a seniorok, és a vezető tanár.

H) A: TUTOROK

16.§ (1) A Szakkollégium felsőbb éves tagja munkaterve benyújtásával, írásban mentességet kérhet a szemináriumok látogatásától az SzT-től, amelyik a tag önálló, tudományos (a Szakkollégium szellemiségével egyező) munkája felügyeletére szakmai tutort rendel.

(2) A tutorok felügyelete mellett dolgozó kollégisták végzett munkájukról beszámolnak a szakkollégiumnak, és azt írásban leadják. A beszámolót a tutor láttamozza.

III. A TAGFELVÉTELI ELJÁRÁS

17.§ (1) A Szakkollégiumz SZT minden tanév elején nyilvános nyitórendezvényt tart. Az ezen megjelenő jelentkezők közül a SzTtanács elbeszélgetéssel választ új tagokatalapján választja ki az új tagokat. A felvételi eljárást az SzT legalább három tagja (Felvételi Bizottság, FB) vezeti le.

Az FB elnököt választ. Minek elnök?

Az FB az SZT jóváhagyásával dönt a következő évi felvételi eljárás időpontjairól, meghirdetéséről, lebonyolításának technikai és tartalmi feltételeiről.

Az FB a meghozott döntések értelmében bonyolítja le a felvételi eljárást.

A beérkezett pályázati anyagokat az FB tagjai egyénileg értékelik, majd többségi szavazással döntenek a végeredményről. Szavazategyenlőség esetén az FB elnök döntése a mérvadó. Az utolsó mondat fölösleges, ha nincs elnök, illetve mert három tagnál nem lehet szavazategyenlőség

A felvételi anyagok személyes adatokat tartalmazhatnak, kezelésük során a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni.

Az FB jogosult rendkívüli felvételi pályázatot (pótfelvételi pályázatot) kiírni, amennyiben ezt a körülmények indokolttá teszik.

Szükség esetén az SZT külön eljárási rendet dolgoz ki a felvétel lebonyolításáról. Ezt a felvételi szabályzatot a közgyűlésnek egyszerű többséggel kell elfogadnia.

(2) Két tag ajánlása mellett tudományos önéletrajz és kutatási tevékenység rövid leírása csatolásával a SzT év közben is vehet fel tagot.

IV. A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG

18.§ (1) Javaslat: az V. pont törlése: szabályozza az AOKizárja magát a SzakkKollégium tagjainak sorából, aki:

a) az alapképzésben vállalt kötelezettségéinek nem tud megfelelni,

b) tanulmányi kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, vagy

c) a kollégium rendjét súlyosan megsérti

d) a szakkollégium rendjét súlyosan megsérti.

(2) Jogosult a tagság fenntartására, aki önhibáján kívül (pl. betegség vagy külföldi szakmai tanulmányút) nem tudta teljesíteni tanulmányi kötelezettségeit.

(3) A szakkollégiumi tagság megszűnik:

a) a tagságról történt lemondással

b) halállal,

c) felmentéssel,

d) kizárással,

 

19.§ A tag, akinek tagságát Az SzT azonnali hatállyal megszünteti, köteles a Szakkollégiumot 8 napon belül elhagyni, a szakkollégium tulajdonát képező használati és berendezési tárgyakat jegyzőkönyv ellenében átadni.

20.§ (1) Fegyelmi eljárás megindításáról, illetőleg annak elutasításáról az SzT dönt.

(2) Az eljárás során az SzT köteles minden olyan körülményről tájékozódni, mely a fegyelmi felelősség fennállásának eldöntéséhez szükséges.

(3) Fegyelmi felelősség kérdésében az SzT egyszerű többséggel hozott határozattal dönt. A határozatot írásba kell foglalni, és kézbesíteni kell az eljárás alá vont kollégistának.

(4) A határozat ellen az eljárás alá vont kollégista fellebbezhet a közgyűlésnél, a fellebbezést az SzT-nek kell benyújtania a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül. A fellebbezés a határozat végrehajtására nézve halasztó hatállyal bír. A Közgyűlés vonatkozó döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

V. A SZAKKOLLÉGIUM MEGSZŰNÉSE

21.§ A Szakkollégium megszűnik, ha feloszlását a közgyűlés minősített többséggel kimondja. Megszűnés esetén a Szakkollégium vagyona és iratai a PTE TTK illetve annak jogutódja tulajdonába mennek át, azzal, hogy a Szakkollégium vagyona kizárólag tehetséggondozás céljra fordítható.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22.§ (1) A Szabályzatot hatályon kívül helyezni csak a helyében hatályba lépő szabályzat egyidejű melfoagadása mellett lehet.

(2) A Szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére az SzT jogosult.

(3) A Dokumentumban HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK:

– SZJSZ:          PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium

– SZMSZ:        szervezeti és működési szabályzat

– FB:    felvételi bizottság

– SzT:              szakkollégiumi tanács

 

Tartalomjegyzék


I. A SZAKKOLLÉGIUM GAZDÁLKODÁSA……………………………………………………………………… 1

II. A SZAKKOLLÉGIUM SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI……………………………………………… 1

A) A KÖZGYŰLÉS………………………………………………………………………………………………………….. 1

B) A SZAKKOLLÉGIUMI TANÁCS………………………………………………………………………………….. 2

C) AZ ELNÖK…………………………………………………………………………………………………………………. 3

D) A TÁRSELNÖK…………………………………………………………………………………………………………… 3

E) A VEZETŐ TANÁR………………………………………………………………………………………………………. 3

F) A SENIOR…………………………………………………………………………………………………………………… 3

G) A SZERVEZŐ TITKÁR………………………………………………………………………………………………… 3

H) A TUTOROK……………………………………………………………………………………………………………… 4

III. A TAGFELVÉTELI ELJÁRÁS………………………………………………………………………………………. 4

IV. A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG…………………………………………………………………………………. 4

V. A SZAKKOLLÉGIUM MEGSZŰNÉSE………………………………………………………………………….. 4

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK…………………………………………………………………………………………. 4

Tartalomjegyzék……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

Záradékok:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

 

Záradékok:

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2012. június 27. napján tartott évi rendes közgyűlésén, ahol a 67 (Hatvanhét) fő tagból 22 (Huszonkettő) fő tag személyesen megjelent, a levezető elnök előterjesztésében, rövid vita után, nyílt szavazással az alábbi vélemény-nyilvánítás született:

 

3/2012(VI.27.) KGY. sz. közgyűlési határozat

Vélemény-nyilvánítás az szmsz szövegmódosításainak javaslatairól

A Közgyűlés – részletes ismertetést megvitatást követően, nyílt szavazással – 22 (Huszonkettő) Igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a legközelebbi határozatképes rendes közgyűlés számára elfogadásra javasolja a szervezeti és működési szabályzat módosításainak egységes szerkezetbe foglalt megszövegezését.

 

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium 2012. szeptember 26. napján tartott évi rendes közgyűlésén, ahol a 38 (Harmincnyolc) fő tagból 32 (Harminckettő) fő tag személyesen megjelent, a levezető elnök előterjesztésében, rövid vita után, nyílt szavazással az alábbi  hatáozat született:

32 (Harminckettő) Igen szavazttal, Nem szavazat és tartózkodás nélkül döntött a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Szentágothai János Protestáns Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának harmadik – egységes szerkezetbe foglalt – módosításának elfogadásáról. Az így módosított Szervezeti és Működési Szabályzat –tekintettel a féléves előkészítő munkákra – 2012. október 1. napjával lép hatályba.