A SZENTÁGOTHAI JÁNOS PROTESTÁNS SZAKKOLLÉGIUM (SZJSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A kollégium bentlakásos intézmény sajátos belső tanulmányi rendszerrel és önkormányzatisággal. Felsőoktatási kiegészítő képzést folytat, kiemelt jelentőséget tulajdonít az idegennyelv-ismeretnek, az anyanyelvi készségnek, az általános vitakészségnek, a kultúrtörténeti, a vallástudományi, a közéleti, művészetismereti fejlesztésnek. A központilag szervezett plenáris programok mellett támogat minden szakmai irányú, akár egyéni diákkezdeményezést. Szolgáltatásokkal, technikai eszközökkel igyekszik segíteni tagjai művelődését, tudományos tevékenységét, közösségi életét.

 

 1. TAGSÁG

 

A szakkollégium tagjai:

 1. a felvételi szabályzatnak megfelelően felvett hallgatók. Felvehető a Pécsi Tudományegyetem nappali tagozatos hallgatója, nem vehető fel, akit a tanács (SzT) jogerős határozattal korábban a Szakkollégium tagjai sorából azonnali hatállyal kizárt. Kizárható, aki azért, hogy a szakkollégium tagjai sorába felvételt nyerjen valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, hamis adatokat közöl, a valós adatokat eltitkolja, megtévesztő módon jár el. Ha a felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság (FB) bűncselekmény elkövetéséről (pl. közokirat hamisítás) szerez tudomást a felvételiző azonnali kizárása mellett intézkedik a megfelelő eljárás megindításáról.
 2. szakkollégiumi tanárok,
 3. Az alapítók képviselői (?)

 

 1. AZ SZJSZ GAZDÁLKODÁSA

 

Az SZJSZ fenntartója a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara (TTK) és a Baranyai Református Egyházmegye (BRE). A PTE TTK fenntartási kötelezettsége az SZJSZ működéséhez az infrastruktúra és technikai berendezések biztosítása. A BRE az egyetemi református lelkészség költségvetéséből készpénzzel finanszírozza a programokat.

További források:

 1. pályázati forrásokból,
 2. tagok által fizetett díjakból
 3. szponzorok, alapítók, külső személyek hozzájárulásából

 

 • A szakkollégium szervei, TISZTSÉGVISELŐI

 

A közgyűlés

 1. A közgyűlést a tagok összessége alkotja.
 2. A közgyűlés a szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve, döntéseit határozatként hozza meg, ülései nyilvánosak.
 3. A közgyűlést félévente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól legalább hét nappal előbb a tagokat e-mail-ben vagy postán értesíteni kell.
 4. A közgyűlést összehívhatja:
 1. a szakkollégium elnöke vagy társelnöke, (illetve kezdeményezésükre az általuk meghatalmazott következő tisztségviselők: vezető tanár, ügyvivő, titkár, vezető szenior)
 2. A Szakkollégiumi Tanács (SzT) vagy annak három tagja együttesen,
 3. az összes tag 25 százaléka az SzT-hez benyújtott írásbeli indítvánnyal. Ez esetben az SzT valamelyik tagja az elnök tudtával köteles a közgyűlést az indítványban megjelölt időpontban, helyen és napirendi pontokkal összehívni.
 1. A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén a társelnök, ennek távollétében a vezető tanár, illetve ennek akadályoztatása esetén a vezető szenior vagy az általa felkért tag vezeti. Az ülésről a titkár jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet és az ülésen hozott határozatokat a közgyűlés után legkésőbb öt nappal a tagoknak e-mailben el kell küldeni.
 2. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok egyszerű többsége (rendes tagok 50 százaléka +1 fő) jelen van. A rendes közgyűlés meghirdetésével egy időben ki lehet tűzni a pótközgyűlés időpontját legkorábban a rendes közgyűlés után negyed órával. Pótközgyűlésen csak az eredeti napirendi pontok tárgyalhatók, azonban a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
 3. A közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg. Személyi kérdésekben titkos szavazás tartható. Minősített többség (rendes tagok kétharmada) szükséges a vezető tanár megválasztásához valamint a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, módosításához. A szavazatokat a titkár számolja meg.
 4. A közgyűlés dönt:
 1. a szervezeti és működési szabályzatról,
 2. az SZT választható tisztségviselőinek személyéről
 3. az SzT éves beszámolójának elfogadásáról,
 4. a rendes tag kizárásáról,
 5. a tagdíj mértékéről
 6. egyéb, a tagok vagy az SzT által indítványozott kérdésekben.
 7. A közgyűlés javaslatot tehet az SzT felé a programokat illetően
 8. A közgyűlés javaslatot tesz az alapító okirat módosítására, egyéb, hatáskörén kívülálló kérdésekben.

 

A TANÁCS

 1. Az SzT a Szakkollégium legfelsőbb irányító és ügyintéző szerve.
 2. Az SzT tagjai: az elnök, a társelnök, a vezető tanár; a mindenkori egyetemi református lelkész mint a Szakkollégium ügyvivője, három szenior.
 3. Az SzT választ elnököt és társelnököt.
 4. A választott SzT tagok mandátuma három évig tart.
 5. Az SzT félévente ülésezik. Az üléseket az elnök, távolléte esetén a társelnök, ennek távolléte esetén a vezető tanár vezeti le.
 6. A jegyzőkönyvért a titkár felel, az SzT döntéseit nyilvánosságra hozza.
 7. Az SzT feladatai, hatásköre:
 1. Összehívja a közgyűlést, javaslatokat terjeszt elé
 2. két közgyűlés között a közgyűlés döntéseinek végrehajtása,
 3. évente beszámol munkájáról és gazdálkodásáról a közgyűlésnek
 4. A szakkollégiumi szabályzatok módosításainak kidolgozása,
 5. A szakkollégiumi munka szervezése, előadások, kurzusok hirdetése, a folyó ügyek bonyolítása
 6. fegyelmi ügyekben eljárás
 1. Az SzT ülései:
 1. Az SzT-t az elnök, a társelnök vagy a vezető tanár, vagy három SzT-tag együttesen hívhatja össze
 2. ülései a szakkollégiumi tagság számára nyilvánosak,
 3. Az SzT ülése 50 százalékos részvétel mellett határozatképes, határozatképtelenség esetén új ülést kell összehívni,
 4. A levezető elnök zárt ülést rendelhet el személyi kérdésekben.
 5. Az SzT köteles tárgyalni bármely szakkollégiumi tag írásban benyújtott előterjesztését,
 6. határozatait, döntéseit köteles a Közgyűlés számára hozzáférhetővé tenni,
 1. A titkár a döntésekről nyilvántartást vezet, e dokumentumok nyilvánosak, azok tartalmáról a Szakkollégium tagjai tájékoztatást kérhetnek.
 2. Az SzT tagjainak joga:
 1. szavazati joggal részt vesz Az SzT ülésein,
 2. egyidejűleg betölthet más, a közgyűlés által meghatározott pozíciót is.

 

TITKÁR

 1. nyomonköveti a gazdálkodást, beszedi a tagdíjakat,
 2. Segíti a programszervezést, kapcsolatot tart a tagokkal, a sajtóval
 3. Figyeli a pályázatokat
 4. Egyúttal, mint a szakkollégium jegyzője vezeti a közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyveket, nyilvánosságra hozza a döntéseket
 5. Felügyeli a szakkollégium munkájának törvényességét, az SZMSZ betartását
 6. Feladatait részben átvállalhatják a szeniorok, a vezető tanár és az ügyvivő

 

ELNÖK

 1. Csak a Pécsi Tudományegyetem tudományos fokozattal rendelkező oktatója lehet. Az SzT választja.
 2. mandátuma három évre szól.
 3. képviseli a szakkollégiumot, eljár annak ügyeiben,
 4. Az SzT egyetértésével irányítja és felügyeli a szakkollégium tudományos, szakmai tevékenységét, gazdálkodását

 

TÁRSELNÖK

 1. A szakkollégium alapszabályában foglalt szellemiség őrzője
 2. Csak a Pécsi Tudományegyetem tudományos fokozattal rendelkező oktatója lehet. Az SzT választja.
 3. Olyan személy, akit mindkét fenntartó elfogad
 4. Az SzT választja
 5. Mandátuma három évre szól
 6. A tanácsban és a közgyűlésben a szellemiséget érintő kérdésekben vétójoga van
 7. Szükség szerint levezeti a közgyűlést, illetve a tanácsülést
 8. Képviseli a szakkollégiumot

 

VEZETŐ TANÁR

 1. A PTE oktatója, vagy doktori ösztöndíjas hallgatója
 2. A közgyűlés választja kétharmados többséggel
 3. Mandátuma három évre szól
 4. Összehívja az SzT-t
 5. Részt vesz a programszervezésben, segíti a szakkollégium szakmai munkáját, intézi folyó ügyeit
 6. Levezeti a tanács üléseit

 

AZ (PTE) EGYETEMI REFORMÁTUS LELKÉSZE

 1. Az SzT tagja
 2. A Szakkollégium ügyvivője
 3. Részt vesz a programtervezésben és -szervezésben (különös tekintettel a vallási, protestáns tematikájú programokra), a folyó ügyek intézésében
 4. Biztosítja a fenntartók közötti kapcsolatot

 

SZENIOROK

 1. A közgyűlés három szeniort választ (lehetőség szerint különböző évfolyamokról)
 2. Képviselik a tagokat az SzT-ben
 3. Mandátumuk három évre szól
 4. Az egyik szenior vállalja a titkári teendőket
 5. Minden szenior segíti a programszervezést –lebonyolítást, a szakkollégium folyó ügyeinek intézését
 6. A három szenior közül választ a közgyűlés vezető szeniort (ez nem lehet a titkár), aki a tagság képviseletében eljár az SzT-ben.

 

TUTOROK

 1. A szakkollégium IV-V. éves kollégistái munkatervük benyújtásával, írásban mentességet kérhetnek a szemináriumok látogatásától az SzT-től, amelyik a diák önálló, tudományos (a szakkollégium szellemiségével egyező) munkája felügyeletére szakmai tutort rendel.
 2. A tutorok felügyelete mellett dolgozó kollégisták végzett munkájukról beszámolnak a szakkollégiumnak, és azt írásban leadják.
 3. A beszámolót a tutor láttamozza.

 

 1. A FELVÉTELI ELJÁRÁS

 

 1. A felvételi eljárást az SzT legalább három tagja (Felvételi Bizottság, FB) vezeti le.
 2. Az FB elnököt választ.
 3. Az FB az SZT jóváhagyásával dönt a következő évi felvételi eljárás időpontjairól, meghirdetéséről, lebonyolításának technikai és tartalmi feltételeiről.
 4. Az FB a meghozott döntések értelmében bonyolítja le a felvételi eljárást.
 5. A beérkezett pályázati anyagokat az FB tagjai egyénileg értékelik, majd többségi szavazással döntenek a végeredményről. Szavazategyenlőség esetén az FB elnök döntése a mérvadó.
 6. A felvételi anyagok személyes adatokat tartalmazhatnak, kezelésük során a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni.
 7. Az FB jogosult rendkívüli felvételi pályázatot (pótfelvételi pályázatot) kiírni, amennyiben ezt a körülmények indokolttá teszik.
 8. Szükség esetén az SZT külön eljárási rendet dolgoz ki a felvétel lebonyolításáról. Ezt a felvételi szabályzatot a közgyűlésnek egyszerű többséggel kell elfogadnia.

 

 1. A kollégiumi tagság időtartama

 

 1. Kizárja magát a Kollégium tagjainak sorából, aki az alapképzésben vállalt kötelezettségéinek nem tud megfelelni. Kizárja magát a Kollégium tagjainak sorából, aki tanulmányi kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, vagy az intézeti rendet súlyosan megsérti.
 2. Jogosult a tagság fenntartására, aki önhibáján kívül (pl. betegség vagy külföldi szakmai tanulmányút) nem tudta teljesíteni tanulmányi kötelezettségeit.
 3. A szakkollégiumi tagság megszűnik:
 1. a) a tagságról történt lemondással
 2. b) halállal,
 3. c) felmentéssel,
 4. d) kizárással,
 1. Az, akinek tagságát Az SzT azonnali hatállyal megszünteti, köteles a Szakkollégiumot 8 napon belül elhagyni, a szakkollégium tulajdonát képező használati és berendezési tárgyakat jegyzőkönyv ellenében átadni.
 2. Fegyelmi eljárás megindításáról, illetőleg annak elutasításáról az SzT dönt. Az eljárás során az SzT köteles minden olyan körülményről tájékozódni, mely a fegyelmi felelősség fennállásának eldöntéséhez szükséges. Fegyelmi felelősség kérdésében az SzT egyszerű többséggel hozott határozattal dönt. A határozatot írásba kell foglalni, és kézbesíteni kell az eljárás alá vont kollégistának. A határozat ellen az eljárás alá vont kollégista fellebbezhet a közgyűlésnél, a fellebbezést az SzT-nek kell benyújtania a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül. A fellebbezés a határozat végrehajtására nézve halasztó hatállyal bír. A Közgyűlés döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

 1. A SZAKKOLLÉGIUM MEGSZŰNÉSE

 

A szakkollégium megszűnik, ha

 1. feloszlását a közgyűlés minősített többséggel kimondja,
 2. az alapítók megszüntetik

 

 • EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. A Szabályzatot hatályon kívül helyezni csak a helyébe lépő szabályzat egyidejű magadása mellett lehet.
 2. A Szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére az SzT jogosult.

 

A Dokumentumban HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK:

 

– SZJSZ:          Szentágothai János Protestáns Szakkollégium

– SZMSZ:       szervezeti és működési szabályzat

– FB:    felvételi bizottság

– SzT:  szakkollégiumi tanács

 

A közgyűlés által elfogadva 2006. november 28-án